• İSTİFANIN İBRANAMEYLE ÇELİŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2015/33073
  Karar No. 2018/16779
  Tarihi: 27.09.2018

  l İSTİFANIN İBRANAMEYLE ÇELİŞMESİ
  l İSTİFANIN YANINDA İBRANAMEDE “İHBAR TAZMİNATINI EKSİKSİZ ALDIM” İBARESİNİN BULUNMASI
  l KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ-NİN KABULÜNÜN GEREKMESİ

  ÖZETİ - İşveren tarafından ikinci dönem çalışmasına yönelik sunulan tarihsiz ibranamede davacının ihbar tazminatını eksiksiz olarak aldığı ibaresi bulunmaktadır.
  Mahkemece her ne kadar bilirkişi raporunun ikinci dönem çalışmasının dışlanarak kıdem tazminatının hesaplandığı 2. seçeneğine göre karar verilmiş ise de, davacının istifa dilekçesi sunduktan sonra çalışmasına devam ettiği, işverence sunulan ibraname içeriğinin de savunmayla çeliştiği anlaşıldığından, bu açıklama ve tespitler karşısında Mahkemece davacının işyerinden istifa etmek suretiyle ayrılmadığının ve ikinci çalışma dönemi yönünden de iş akdinin işveren tarafından feshedildiğinin kabulü ile sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin yurtdışı şantiyesinde 2005-2008 yılları arasında çalıştığını ve iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi ile birlikte Türkiye'ye döndüğünü, en son net saat ücretinin 3,60 ... olduğunu, yatacak yer ile ısınma, aydınlanma ve temizliğin davalı işverene ait olduğunu ve günde 3 öğün yemeğin davalı işveren tarafından karşılandığını, davalı tarafça işine son verilen müvekkiline kıdem ve ihbar tazminatı ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatlarının davalıdan tahsilini etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; zamanaşımı itirazında bulunarak, davacının kesintisiz olarak çalışmadığını, çalışma süresinin işyeri kayıtları ve yurda giriş çıkış kayıtları ile sabit olduğunu, davacının belirli süreler ile çalıştığı dönemde çalışma ilişkisinin sürenin dolması ile sona erdiğini, davacının iş akdini tek taraflı feshederek yurda döndüğünü, nakdi olarak ödenmeyen barınma, ısınma ve aydınlatma giderlerinin hesaba dahil edilemeyeceğini savunmuştur.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatlarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Davacı hizmet akdinin davalı işveren tarafından sona erdirildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı talep etmiş, davalı ise davacının istifa dilekçesi vererek işyerinden ayrıldığını savunmuştur.
  Somut uyuşmazlıkta, davacının davalıya ait işyerinde 26.10.2005-20.11.2006 ile 23.07.2007-01.09.2008 tarihleri arasında iki dönem halinde çalıştığı, ikinci dönem çalışmasına ilişkin istifa dilekçesi bulunduğu, 23.07.2008 tarihli istifa dilekçesinin davacı adına el yazılı ve imzalı olduğu, davacının düğün yapacağından dolayı 31.07.2008 tarihinden itibaren çıkışının yapılmasını talep ettiği, ancak çalışmasının 01.09.2008 tarihine kadar devam ettiği görülmüştür. 
  İşveren tarafından ikinci dönem çalışmasına yönelik sunulan tarihsiz ibranamede davacının ihbar tazminatını eksiksiz olarak aldığı ibaresi bulunmaktadır.
  Mahkemece her ne kadar bilirkişi raporunun ikinci dönem çalışmasının dışlanarak kıdem tazminatının hesaplandığı 2. seçeneğine göre karar verilmiş ise de, davacının istifa dilekçesi sunduktan sonra çalışmasına devam ettiği, işverence sunulan ibraname içeriğinin de savunmayla çeliştiği anlaşıldığından, bu açıklama ve tespitler karşısında Mahkemece davacının işyerinden istifa etmek suretiyle ayrılmadığının ve ikinci çalışma dönemi yönünden de iş akdinin işveren tarafından feshedildiğinin kabulü ile sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 27/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ