• İSTEĞE BAĞLI SİGPRTALILIĞIN EYLEMLİ ÇALIŞMA İLE ÇAKIŞMASI

   
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/17049
  2014/24802
  24.12.2013
  İlgili Kanun / Madde
  506 S. SSK/85
     
  • İSTEĞE BAĞLI SİGPRTALILIĞIN EYLEMLİ ÇALIŞMA İLE ÇAKIŞMASI
  •  
   
  ÖZETİ Somut olaya gelince, Kurumun 01/12/1997 tarihli işe giriş bildirgesini gerekçe göstererek 01/11/1996 tarihinde başlayan isteğe bağlı sigortalılığı 30/11/1997 tarihinde sona erdirdiği ve isteğe bağlı sigortalılığın devam etmemesi nedeniyle iptal işlemi yaptığı anlaşılmaktadır.
  Davacının 01/12/1997 tarihindeki işe giriş bildirgesine dayalı olarak eylemli çalışması bulunması halinde bu tarihten sonra yeniden talepte bulunmadığı anlaşıldığından isteğe bağlı sigortalı olması ve sonradan prim ödeyerek hizmet elde etmesi mümkün değildir.
  Mahkemece yapılacak iş; davacıya bu iş yerinde eylemli çalışması olup olmadığını sormak, eylemli çalışmasının bulunmadığını ileri sürmesi halinde, işe giriş bildirgesini veren işyerinin dönem bordralarını celbetmek, davacıya işe giriş bildirgesi ve var ise bildirilen hizmetin iptali için dava açması için önel vermek ve açılan davanın olumlu sonuçlanması halinde 30/06/2003 tarihine kadar davanın kabulüne karar vermek, aksi halde bu dönem yönünden isteği reddetmek bu tarihten sonraki isteğe bağlı sigortalılık ile ilgili olarak, davacı 2003 yılı 5.6.7.8.9.10 ay primleri süresinde ödenmediğinden 5458 sayılı yasadan yararlanamayacağından bu dönemi reddetmek, bu tarihten sonraki fazla ödemeleri ödeme tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak tespitine karar vermekten ibarettir
   
               

  Davacı, primleri ödenmiş olduğu halde geçersiz sayılan 01/06/1997-01/04/2007 tarihleri arasındaki isteğe bağlı sigortalılığının geçerli olduğunun tespitine, aksi yöndeki kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Özlem Saraç Coşkun tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Davacı 01/01/1998-31/03/2007 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalı primlerini 4958 ve 5458 sayılı yasalara göre yapılandırarak ödediğini ileri sürerek isteğe bağlı sigortalılığının geçerli olduğunun tespitini istemiştir.
  Mahkeme davanın istek gibi kabulüne karar vermiştir. 506 sayılı Yasanın 3395 sayılı Yasa ile değişik 85. Maddesi hükmüne göre isteğe bağlı sigortalılığa devam edilebilmesi için "herhangibir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak" gerekir.
  Öte yandan; 4958 sayılı yasadan yararlanan isteğe bağlı sigortalılar yönünden; Geçici 1. Maddenin (K) bendi hükmü cari ay primlerinin üç ay ard arda ödenmemesi halinde kanun hükmünden yararlanma hakkını kaybederler hükmünün uygulanması olanaklı değildir. Zira 506 sayılı yasanın 4842 sayılı yasanın 33. Maddesi ile değişik 85. Maddesinin D-c maddesine göre, "isteğe bağlı sigorta primini ard arda üc ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren isteğe bağlı sigortalılığı sona erer" Bu durumda, isteğe bağlı sigortalıların cari ay prim borcundan bahsedilemeyecektir. Kurumun cari ay primlerini ödenmediğinden bahisle iptal işlemi yapması yasaya uygun değildir.
  Somut olaya gelince, Kurumun 01/12/1997 tarihli işe giriş bildirgesini gerekçe göstererek 01/11/1996 tarihinde başlayan isteğe bağlı sigortalılığı 30/11/1997 tarihinde sona erdirdiği ve isteğe bağlı sigortalılığın devam etmemesi nedeniyle iptal işlemi yaptığı anlaşılmaktadır.
  Davacının 01/12/1997 tarihindeki işe giriş bildirgesine dayalı olarak eylemli çalışması bulunması halinde bu tarihten sonra yeniden talepte bulunmadığı anlaşıldığından isteğe bağlı sigortalı olması ve sonradan prim ödeyerek hizmet elde etmesi mümkün değildir.
  Mahkemece yapılacak iş; davacıya bu iş yerinde eylemli çalışması olup olmadığını sormak, eylemli çalışmasının bulunmadığını ileri sürmesi halinde, işe giriş bildirgesini veren işyerinin dönem bordralarını celbetmek, davacıya işe giriş bildirgesi ve var ise bildirilen hizmetin iptali için dava açması için önel vermek ve açılan davanın olumlu sonuçlanması halinde 30/06/2003 tarihine kadar davanın kabulüne karar vermek, aksi halde bu dönem yönünden isteği reddetmek bu tarihten sonraki isteğe bağlı sigortalılık ile ilgili olarak, davacı 2003 yılı 5.6.7.8.9.10 ay primleri süresinde ödenmediğinden 5458 sayılı yasadan yararlanamayacağından bu dönemi reddetmek, bu tarihten sonraki fazla ödemeleri ödeme tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak tespitine karar vermekten ibarettir.
  Mahkemenin eksik araştırma ve inceleme ile hatalı bilirkişi raporuna dayalı olarak sonuca gitmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 24/12/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ