• İŞ MÜFETTİŞLERİNİN RAPORLARINA DAVA YOLUYLA 30 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEĞİ

  İlgili Kanun/md:

  Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2021/3

  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/17

  1475 S. İşK/14

   

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi    

   

  Esas No. 2020/3705

  Karar No. 2021/2944 

  Tarihi: 01/02/2021

   

   İŞ MÜFETTİŞLERİNİN RAPORLARINA DAVA YOLUYLA 30 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEĞİ

   İŞÇİNİN HAKLARININ SOMUT OLARAK BELİRLENDİĞİ MÜFETTİŞ RAPORLARINA İTİRAZDA DAVANIN BAKANLIK YANINDA İŞÇİYE DE YÖNELTİLMESİNİN GEREKTİĞİ

   

   ÖZETİ: İş Müfettişi tarafından tutulan tutanaklar ile düzenlenen raporların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına tarafların otuz gün içinde itiraz hakkı mevcut olup, bu kapsamda açılan davalarda ayrı bir hukuki yarar şartı aranmaz.

  İşçi şikâyeti veya genel nitelikteki teftiş sonucu işyerinin genel uygulamasının belirlendiği tutanak veya raporlara karşı dava, sadece Bakanlık aleyhine açılabilir. Tespite dair hakkın ilgilendirdiği işçilerin davaya dahili gerekmez.

  İşçinin şikâyeti üzerine o işçinin haklarının miktar olarak açık biçimde belirlendiği hallerde ise işveren tarafından açılabilecek itiraz davasının, Bakanlık yanında işçiye de yöneltilmesi gerekir.

   

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunun 20/12/2016 tarihli tutanağında davacıya ait şubede fazla çalışma yapıldığına yönelik tespit yapıldığını, işyerinde fazla çalışma yapılmadığından tespitin hatalı olduğunu ileri sürerek tespit tutunağının iptaline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı vekili, davada taraf sıfatları bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

  Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece özetle, iş müfettişi raporlarının işçilerin alacaklarına yönelik kısımlarına karşı işçi ya da işveren tarafından açılacak davaların yerine göre eda davası yerine göre ise menfi tespit davası özelliği gösterdiği, her halükarda bu davaların taraflarının işçi ve işveren olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün bu davalarda taraf sıfatı bulunmadığı, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  İstinaf:

  Karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

  Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

  Bölge Adliye Mahkemesince, özetle, verilen kararda usul ve Kanuna aykırılık bulunmadığı, gerekçesiyle davacı başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

  Temyiz:

  Bölge Adliye Mahkemesi kararını davacı taraf temyiz etmiştir.

  Gerekçe:

  İş Müfettişi tarafından tutulan tutanaklar ile düzenlenen raporların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına tarafların otuz gün içinde itiraz hakkı mevcut olup, bu kapsamda açılan davalarda ayrı bir hukuki yarar şartı aranmaz.

  İşçi şikâyeti veya genel nitelikteki teftiş sonucu işyerinin genel uygulamasının belirlendiği tutanak veya raporlara karşı dava, sadece Bakanlık aleyhine açılabilir. Tespite dair hakkın ilgilendirdiği işçilerin davaya dahili gerekmez.

  İşçinin şikâyeti üzerine o işçinin haklarının miktar olarak açık biçimde belirlendiği hallerde ise işveren tarafından açılabilecek itiraz davasının, Bakanlık yanında işçiye de yöneltilmesi gerekir.

  Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı işyerinde genel teftiş sonucu işyerinin genel uygulamasına yönelik tutunak düzenlendiği anlaşılmakta olup bu davanın dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na karşı yürütülerek deliller toplanıp sonucuna göre karar verilmelidir.

  Mahkemece, hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

  Sonuç:

  Temyize konu Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırılarak, İlk Derece Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin ise Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  2361

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ