• İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMAMASI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/12674
  2015/16887
  11.05.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S.İşK/18-21

   
     
  • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMAMASI
  • GERÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ  Dosya içeriğinden, işyerinde kameraman olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, 31.12.2012 tarihli fesih bildirimi ile davalının mali sıkıntı yaşaması, bu sebeple küçülme yoluna gidilmesi gerekçesiyle  feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda  alınan bilirkişi raporunda, davalı şirketin  zarar ettiği, fesihten sonra işçi alımı yapmadığı, istihdam azaltılmına gidildiği tespit edilmişse de emsal  işçiler  tarafından açılan  işe  iade  davalarında   davalı işyerinde fesihten kısa süre önce işçi alımı yapıldığı  ve  ayrıca dava dışı grup şirketleri için fesihten hemen sonra kameraman olarak çalıştırılmak üzere işçi arandığına dair ilan verildiği belirlenerek feshin geçersizliğine hükmedilmiş ve emsal nitelikteki bu kararlar Yargıtay denetiminden geçerek onanmıştır.(Yargıtay 9.H.D. 30/04/2015 tarih ve   2015/3559-3560 esas 2015/15809-15810 karar )Davalı işverence fesihten önce kısa süre önce işçi alımı yapıldığı ve fesihten sonra verilen  iş ilanına  göre davalı işverence feshe gerekçe gösterilen işletmesel sebebin tutarlı olarak uygulandığından  söz edilemez. Bu durumda, davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  .
   
       
               


  DAVA   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, iş sözleşmesinin ekonomik gerekçelerle geçerli sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Feshin geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafça temyiz edilmiş, Dairemizce yapılan temyiz incelemesinde karar,  dava dışı grup şirketler ile davalı arasında organik bağ bulunup bulunmadığı,  faaliyetlerinin aynı iş koluna girip girmediği, aralarında işçi transferleri olup olmadığının ve  davalı şirketin aldığı işletmesel kararı tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığı, fesihte keyfi davranıp davranılmadığı, işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı, hususlarının araştırılmasına  yönelik olarak bozulmuştur.
  Mahkemece bozma ilamına uyulmakla,  yapılan araştırma  sonrası  davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar davacı  vekilince  süresinde temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğinden, işyerinde kameraman olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, 31.12.2012 tarihli fesih bildirimi ile davalının mali sıkıntı yaşaması, bu sebeple küçülme yoluna gidilmesi gerekçesiyle  feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda  alınan bilirkişi raporunda, davalı şirketin  zarar ettiği, fesihten sonra işçi alımı yapmadığı, istihdam azaltılmına gidildiği tespit edilmişse de emsal  işçiler  tarafından açılan  işe  iade  davalarında   davalı işyerinde fesihten kısa süre önce işçi alımı yapıldığı  ve  ayrıca dava dışı grup şirketleri için fesihten hemen sonra kameraman olarak çalıştırılmak üzere işçi arandığına dair ilan verildiği belirlenerek feshin geçersizliğine hükmedilmiş ve emsal nitelikteki bu kararlar Yargıtay denetiminden geçerek onanmıştır.(Yargıtay 9.H.D. 30/04/2015 tarih ve   2015/3559-3560 esas 2015/15809-15810 karar )Davalı işverence fesihten önce kısa süre önce işçi alımı yapıldığı ve fesihten sonra verilen  iş ilanına  göre davalı işverence feshe gerekçe gösterilen işletmesel sebebin tutarlı olarak uygulandığından  söz edilemez. Bu durumda, davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davalı işveren nezdinde İŞE İADESİNE,
  3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin beş aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
  6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan 521,35 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliğiyle  11.05.2015 tarihinde karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ