• ISLAH YOLUYLA İSTEMİN YÜKSELTİLMESİ   
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/8304
  2009/2011
  16.02.2009
  İlgili Kanun / Madde
  1088 S.HUMK/83
     
  • ISLAH YOLUYLA İSTEMİN YÜKSELTİLMESİ
  • BİRİKMİŞ FAİZ ALACAĞININ DENETİME ELVERİŞLİ BİR ŞEKİLDE BİLİRKİŞİCE HESAPLANMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 83. maddesi uyarınca ıslah yolu ile iddia ve savunmanın kısmen veya tamamen değiştirilmesi ve genişletilmesi mümkündür. Bu duruma göre davacının kısmı ıslah yolu ile faiz isteminde bulunmasında yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2003/ 9-77-127). Ancak kaza tarihinden ıslah tarihine kadar olan birikmiş faiz alacağı hakkında bilirkişiye gidilerek denetime açık rapor alınarak karar verilmek yerine mahkemece re' sen hesaplama yapılarak denetime uygun bulunmayacak şekilde karar verilmesi uygun bulunmamıştır.
               

  Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.Altan Çeliker tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalının diğer temyiz itirazlarının reddine,
  2- Davacı 5.11.1997 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu %4,1 oranında sürekli iş göremezliğe uğraması nedeni ile maddi ve manevi tazminat talep etmiş, 18.10.2006 tarihli ıslah dilekçesi ile de bilirkişi tarafından hesaplanan maddi tazminat miktarı ile talep olunan manevi tazminat miktarı üzerinden, kaza tarihinden ıslah tarihine kadar dönem için birikmiş faiz alacağı isteminde bulunmuştur.
  Mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Maddi ve manevi tazminatın takdirinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak faiz istemi yönünden kurulan hüküm aşağıdaki gerekçelerle uygun bulunmamıştır.
  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 83. maddesi uyarınca ıslah yolu ile iddia ve savunmanın kısmen veya tamamen değiştirilmesi ve genişletilmesi mümkündür. Bu duruma göre davacının kısmı ıslah yolu ile faiz isteminde bulunmasında yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2003/ 9-77-127). Ancak kaza tarihinden ıslah tarihine kadar olan birikmiş faiz alacağı hakkında bilirkişiye gidilerek denetime açık rapor alınarak karar verilmek yerine mahkemece re' sen hesaplama yapılarak denetime uygun bulunmayacak şekilde karar verilmesi uygun bulunmamıştır.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek kurulan hüküm usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalının bu yönü amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 16.2.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ