• ISLAH DİEKÇESİNDE FAİZ İSTENMEDEN FAİZE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/50611
  2014/466
  20.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  1086 S. HUMK/74
     
  • ISLAH DİEKÇESİNDE FAİZ İSTENMEDEN FAİZE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
  • TALEPLE BAĞLILIK
  • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ  Somut olayda davacı, dava dilekçesinde talep ettiği alacaklar için faiz yürütülmesini istemiş, ancak ıslah dilekçesinde faiz talep etmemiştir.
              Mahkemece, HUMK.74 (HMK.26) maddesine aykırı şekilde ıslah ile artırılan alacak miktarları için de faize hükmedilmesi hatalıdır.
  Somut olayda davacı, bilirkişi raporu ibraz edildikten sonra talebini ıslah ile artırmış, davalı vekili ıslahtan sonra yöntemince zamanaşımı def’inde bulunmuştur.
              Mahkemece, ıslaha karşı yapılan zamanaşımı def’inin değerlendirilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
   
   
               


  DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, izin ücreti alacağı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, vergi iadesi alacağı ile ücret alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalı şirkete ait çiftlikte iş sözleşmesi ile tamir ve bakım işlerinde çalıştığını, primlerin eksik yatırılması, fazla çalışma ve tatil ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle sözleşmeyi haklı nedenle feshettiğini iddia ederek, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, 20 günlük ücret ve vergi iadesi alacaklarının ödetilmesini istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacıyı çalıştırmadıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının primlerinin eksik yatırılması ve fazla çalışma ile tatil ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle feshin haklı olduğu sonucuna varılarak, ispatlanamayan vergi iadesi ve ücret taleplerinin reddine, diğer taleplerin kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2- Somut olayda davacı, davalıya ait çiftlikte, tamir ve bakım ile bekçilik işinde senenin 365 günü burada tahsis edilen konutta ailesiyle birlikte yaşayarak çalışmıştır. Davacının normal yaşamı ile iş hayatı iç içe geçmiştir. Davacı, normal çalışmasının üstüne çıkarak fazla çalışma yaptığını ve hafta tatili ile genel tatil günlerinde de çalıştığını ispat edememiştir.
  Mahkemece, fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ve genel tatil ücreti taleplerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
              3-Somut olayda davacı, dava dilekçesinde talep ettiği alacaklar için faiz yürütülmesini istemiş, ancak ıslah dilekçesinde faiz talep etmemiştir.
              Mahkemece, HUMK.74 (HMK.26) maddesine aykırı şekilde ıslah ile artırılan alacak miktarları için de faize hükmedilmesi hatalıdır.
              4-Somut olayda davacı, bilirkişi raporu ibraz edildikten sonra talebini ıslah ile artırmış, davalı vekili ıslahtan sonra yöntemince zamanaşımı def’inde bulunmuştur.
              Mahkemece, ıslaha karşı yapılan zamanaşımı def’inin değerlendirilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 20.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ