• İŞKOLU TEPİTİNE İTİRAZ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/1643
  2014/957
  27.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. STK. /4
     
  • İŞKOLU TEPİTİNE İTİRAZ
  • YETKİLİ MAHKEMENİN İŞLETME MERKEZİNİN BULUNDUĞU YER İŞ MAHKEMESİNİN KESİN YETKİLİ OLDUĞU
   
  ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesinde işyeri; işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütün olarak tanımlanmıştır. İnceleme konusu davada, davalı Kontrol Bilgi Sistemleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. Salihli, Aydın ve İzmir'de bulunan hastanelerde hizmet alımı yoluyla faaliyet yürütmekte ise de, iş organizasyonu kapsamında, işyeri merkezinin İzmir'de bulunduğu anlaşılmaktadır. Şu halde, uyuşmazlık konusu olayda İzmir İş Mahkemesi'nin kesin yetkili olduğu anlaşıldığından, mahkemece, kesin yetki sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
   
               

  DAVA :           Davacı, işyerlerinde yapılan işlerin İş Kolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı sağlık iş koluna girdiğine dair iş kolu tespit kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                           Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17.12.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2011/131 sayılı işkolu tespit kararıyla, davalı Kontrol Bilgi Sistemleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan işlerin sağlık işkoluna girdiğinin tespit edildiğini, ancak yapılan tespitin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek işkolu tespit kararının iptaline ve genel işler işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı Cevabının Özeti:
              Davalılar, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
              Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davalı Kontrol Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. tarafından Salihli Devlet Hastanesinde yürütülen ve üstlenilen işin veri hazırlama işi olduğu, yapılan işin asıl işe yardımcı nitelikte olup bağımsız niteliğinin bulunmadığı, yardımcı işin asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılması gerektiği, bu nedenle yapılan tespitin doğru olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
              Temyiz:
              Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
              Gerekçe:
              Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan işkolu tespitinin iptaline ilişkindir.
              Dava tarihinde yürürlükte bulunan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesine göre “Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tespit ile ilgili kararını Resmi Gazetede yayımlar. Kararın yayımını müteakip bu tespite karşı ilgililer iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede onbeş gün içinde dava açabilirler. Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar.”
              5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesine göre “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.” İş Mahkemelerinin yetkisi kamu düzenine ilişkin olduğundan, anlaşma ile bertaraf edilemeyeceği gibi genel yetki kuralları da uygulanmaz. Bu halde, yetki itirazı ilk itirazlardan olmadığından, taraflar yargılama bitinceye kadar yetki itirazında bulunabileceği gibi, mahkeme de yargılamanın her aşamasında kendiliğinden yetkisizlik kararı verebilir.
              Açıklanan kanuni düzenlemelere göre, işkolu tespitine itiraz davalarında, işyerinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
              6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/1-ç maddesine göre de, yetkinin kesin olduğu hallerde, mahkemenin yetkili bulunması hususu dava şartlarındandır. Yine 6100 sayılı Kanun'un 115/2. maddesine göre de, dava şartı yokluğu durumunda mahkemece davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.
              Somut olayda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tespite göre, Kontrol Bilgi Sistemleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.'nin ihale almış olduğu bilgi işlem personeli hizmet alım işi kapsamında Salihli Devlet Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Cerrahisi Araştırma Hastanesi ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yürütülen işlerin asıl işe yardımcı iş niteliğinde olması sebebiyle, Kontrol Bilgi Sistemleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı sağlık işkoluna girdiğine dair karar verilmiştir.
              Dosya içeriğinden, davalı bakanlık tarafından yapılan işkolu tespitine karşı öncelikle İzmir İş Mahkemesine dava açıldığı, İzmir 4. İş Mahkemesinin 17.07.2012 tarihli kararıyla Salihli konusundaki davanın tefriki ile yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Salihli Asliye Hukuk (İş) Mahkemesine gönderildiği ve bu suretle mahkemece, davalı şirket tarafından Salihli  Devlet Hastanesinde yapılan işler yönünden işkolu tespitine itiraz isteminin karara bağlandığı anlaşılmaktadır.
              4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesinde işyeri; işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütün olarak tanımlanmıştır. İnceleme konusu davada, davalı Kontrol Bilgi Sistemleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. Salihli, Aydın ve İzmir'de bulunan hastanelerde hizmet alımı yoluyla faaliyet yürütmekte ise de, iş organizasyonu kapsamında, işyeri merkezinin İzmir'de bulunduğu anlaşılmaktadır. Şu halde, uyuşmazlık konusu olayda İzmir İş Mahkemesi'nin kesin yetkili olduğu anlaşıldığından, mahkemece, kesin yetki sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ