• İŞE İADE KARARININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14057
  2008/6618
  27.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21
     
  • İŞE İADE KARARININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ
  • İŞE İADE KARARI VERİELEN İŞÇİ İÇİN AYRICA KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
  • KIDEM TAZMİNATI FAİZİZNİN İŞE İADE KARARARININA KARŞIN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEN İŞLEYECEĞİ
    ÖZETİ: Davacının işe iade kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içerisinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunduğuna dair belgeler dosyada yer almamaktadır. İşverenin bu konuda itirazının olmaması ya da kıdem, ihbar tazminatını ödemiş olması bu hususun resen araştırılması gerektiği hususunu değiştiremez. Zira aksi takdirde fesih geçerli hale gelecek ve bu davanın konusu kalmayacaktır. Anılan durum açıklığa kavuşturulmadan sonuca gidilmesi isabetsizdir
  İş güvencesi kapsamında olan davacının işe iade davası kabul edilerek kesinleşmiş ve davacı yararına işe başlatmama tazminatına karar verilmiştir. Ayrıca kötü niyet tazminatına da hak kazanması olanağı yoktur
  Kabule göre de; hizmet akdi davalı işverenin davacıyı başvurusuna rağmen işe başlatmadığı tarihte feshedilmiş sayılacağından kıdem tazminatı faizine bu tarihten itibaren hükmedilmesi gerektiği halde, işverenin işe başlatmama tarihi belirlenmeden 30.1.2005 olan geçersiz fesih tarihine dört ay eklenerek bulunan 31.5.2005 den itibaren faiz yürütülmesi de yerinde değildir.
               

  DAVA         :Davacı, bakiye ücret, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının işe iade kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içerisinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunduğuna dair belgeler dosyada yer almamaktadır. İşverenin bu konuda itirazının olmaması ya da kıdem, ihbar tazminatını ödemiş olması bu hususun resen araştırılması gerektiği hususunu değiştiremez. Zira aksi takdirde fesih geçerli hale gelecek ve bu davanın konusu kalmayacaktır. Anılan durum açıklığa kavuşturulmadan sonuca gidilmesi isabetsizdir.
  3-İş güvencesi kapsamında olan davacının işe iade davası kabul edilerek kesinleşmiş ve davacı yararına işe başlatmama tazminatına karar verilmiştir. Ayrıca kötü niyet tazminatına da hak kazanması olanağı yoktur. Bu nedenle kötü niyet tazminatı isteğinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
  4-Kabule göre de; hizmet akdi davalı işverenin davacıyı başvurusuna rağmen işe başlatmadığı tarihte feshedilmiş sayılacağından kıdem tazminatı faizine bu tarihten itibaren hükmedilmesi gerektiği halde, işverenin işe başlatmama tarihi belirlenmeden 30.1.2005 olan geçersiz fesih tarihine dört ay eklenerek bulunan 31.5.2005 den itibaren faiz yürütülmesi de yerinde değildir.


  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.3.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ