• İŞE İADE İÇİN SÜRESİNDE BAŞVURU YAPILMIŞ OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/4328
  2008/6932
  31.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21
     
  • İŞE İADE İÇİN SÜRESİNDE BAŞVURU YAPILMIŞ OLMASI
  • İŞVERENİN İŞE DAVAETİNE KARŞIN BAŞLAMAMA
  • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre ve mahkemenin de kabul ettiği üzere; davacı işçi, ise iade davası sonucu yasal süre içinde ise başlamak için başvuruda bulunmuş, davalı işveren tarafından süresi içinde ise davet edilmiş ancak ise başlamak için işyerine gitmemiştir. Bu durumda, davacı işçi yasal süresi içinde işe başvurmakla 4857 Sayılı İş Kanununun 21. maddesinde sözü edilen boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklara hak kazandığının kabulü gerekir. Bilirkişi raporunda bu yönde yapılmış olan hesaplama bir değerlendirmeye tabi tutularak anılan isteğin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                    : Davacı, fark kıdem tazminatı, fark ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti, ise başlatmama tazminatı, izin ücreti alacağının Ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı isçi açmış olduğu bu davada, ise başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklan ile fark kıdem ve ihbar tazminatı talep etmiştir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre ve mahkemenin de kabul ettiği üzere; davacı işçi, ise iade davası sonucu yasal süre içinde ise başlamak için başvuruda bulunmuş, davalı işveren tarafından süresi içinde ise davet edilmiş ancak ise başlamak için işyerine gitmemiştir. Bu durumda, davacı işçi yasal süresi içinde işe başvurmakla 4857 Sayılı İş Kanununun 21. maddesinde sözü edilen boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklara hak kazandığının kabulü gerekir. Bilirkişi raporunda bu yönde yapılmış olan hesaplama bir değerlendirmeye tabi tutularak anılan isteğin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ