• İŞE İADE DAVSINDA FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞININ ARAŞTIRILABİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/399
  2011/727
  15.09.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
     
  • İŞE İADE DAVSINDA FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞININ ARAŞTIRILABİLECEĞİ
  • FESHİN HAKLI OLUP OLMAMASININ TAZMİNAT DAVASINDA ELE ALANMASI GEREKTİĞİ
   
    ÖZETİ Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacının feshe neden olan davranışlarının geçerli fesih nedeni teşkil etmesine, feshin aynı zamanda haklı nedene dayanıp dayanmadığının ileride açılabilecek tazminat davasında değerlendirilebileceğine, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca kısa sürede sonuçlandırılması gereken bu işe iade davasında feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı ile sınırlı olmak üzere inceleme yapılmasının gerekmesine göre, davacının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan kararın ONANMASINA.  
                   DAVA             :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                           Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacının feshe neden olan davranışlarının geçerli fesih nedeni teşkil etmesine, feshin aynı zamanda haklı nedene dayanıp dayanmadığının ileride açılabilecek tazminat davasında değerlendirilebileceğine, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca kısa sürede sonuçlandırılması gereken bu işe iade davasında feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı ile sınırlı olmak üzere inceleme yapılmasının gerekmesine göre, davacının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 15/09/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ