• İŞÇİYE İMZALATILAN MAKBUZDA TAHRİFAT YAPILARAK RAKAM EKLENMESİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/16291
  2014/263
  14.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İş.K. /14
     
  • İŞÇİYE İMZALATILAN MAKBUZDA TAHRİFAT YAPILARAK RAKAM EKLENMESİ
  • TAHRİFAT YAPILAN MAKBUZUN DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ MİKTAR KADAR BAĞLAYICI OLDUĞU
  •  
   
  ÖZETİ Somut olayda davacı sözleşmenin feshine rağmen tazminatlarının kendisine ödenmediğini, davalı taraf ise kendisine 3540,00 TL ödeme yapıldığını savunmuştur. Davalı taraf ödeme delili olarak dosyaya üzerinde 3540,00 TL yazan ve kıdem, ihbar vs. alacaklarına mahsuben ifadesi olan ve davacının imzasını taşıyan tediye makbuzu sunmuştur. Söz konusu makbuz üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde makbuzun üzerindeki “3” sayısı ve “üç bin” yazılarının sonradan eklenerek tahrifat yapıldığı tespit edilmiştir. Mahkemece bu tediye makbuzuna itibar edilmemiştir. Ancak, söz konusu makbuzun tahrifata uğradığı bu nedenle itibar edilemeyeceğinin kabulü isabetli olmuşsa da, makbuz da tahrifata uğramadan önce yapılan  540.00 TL’lik ödemenin kıdem tazminatından mahsup edilmemesi hatalı olmuştur..
   
               

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalılar  vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
              2-Davacı, haksız olarak iş akdinin feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai, genel tatil ücretlerini talep etmiştir.
              Davalı Marsaş, ihalenin sona ermesi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer alacaklarının 3540,00 TL olarak ödendiğini ve davacının şirketi ibra ettiğini, asıl işverenin TEDAŞ olduğunu, alt işverenlik ilişkisinin bulunmadığını, davalı TEDAŞ, ihale makamı olduklarını, çalışmada idarenin mesai saatlerine uyulduğunu belirterek davanın reddini istemişlerdir.
              Mahkemece, davalı işveren tarafından iş akdinin 17.03.2010 tarihinde haksız ve bildirimsiz olarak fesh edildiği,davalıların alacaklardan 4857 sayılı Yasa'nın 2.maddesi uyarınca asıl ve alt işveren sıfatı ile birlikte sorumlu oldukları gerekçe gösterilerek  davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Somut olayda davacı sözleşmenin feshine rağmen tazminatlarının kendisine ödenmediğini, davalı taraf ise kendisine 3540,00 TL ödeme yapıldığını savunmuştur. Davalı taraf ödeme delili olarak dosyaya üzerinde 3540,00 TL yazan ve kıdem, ihbar vs. alacaklarına mahsuben ifadesi olan ve davacının imzasını taşıyan tediye makbuzu sunmuştur. Söz konusu makbuz üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde makbuzun üzerindeki “3” sayısı ve “üç bin” yazılarının sonradan eklenerek tahrifat yapıldığı tespit edilmiştir. Mahkemece bu tediye makbuzuna itibar edilmemiştir. Ancak, söz konusu makbuzun tahrifata uğradığı bu nedenle itibar edilemeyeceğinin kabulü isabetli olmuşsa da, makbuz da tahrifata uğramadan önce yapılan  540.00 TL’lik ödemenin kıdem tazminatından mahsup edilmemesi hatalı olmuştur. 
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 14.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ