• İŞÇİNİN SAĞLIĞINA UYGUN İŞ VERİLMESİNE KARŞIN SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTEREREK İŞİ AKSATMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/9861
  2015/17753
  14.05.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S.İşK/18-21

   
     
  • İŞÇİNİN SAĞLIĞINA UYGUN İŞ VERİLMESİNE KARŞIN SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTEREREK İŞİ AKSATMASI
  • FAZLA ÇALIŞMAYA GELMEMESİNİNE İLİŞKİN SAVUNMA VERMEME
  • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH
  •  
    ÖZETİ  Mahkemece her ne kadar davacının sağlık sorunları olduğu, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye gitmesi gerektiğinde işyerinden izin aldığı, fazla çalışmaya çocuğunun rahatsızlığı nedeni ile gelmediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmişse de davalı işverenin daha önceden davacının rahatsızlığını dikkate alarak uygun işlerde çalıştırılmasını sağlamasına rağmen halen sağlık sorunlarını bahane etmesi, Sakarya Üniversitesi Hastanesinden en son alınan sağlık raporunda işe engel bir durumun bulunmadığının bildirilmesi, davacının fazla mesaiye gelmeme mazereti olan çocuğunun rahatsızlığı ile ilgili işverence belge istendiğinde “belgelendirme talebi yasal değil” diyerek savunma yapması şeklindeki  davranışlarının  haklı fesih ağırlığında olmamakla birlikte işyerinde olumsuzluklara yol açtığı, davalının davacıyla çalışma ilişkisini devam ettirmesinin beklenemeyeceği,   feshin bu nedenle geçerli nitelik taşıdığı anlaşılmakla davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.  
       
               

  DAVA                                      : Davacı, feshin   geçersizliğine,   işe   iadesine   ve   yasal  sonuçlarına  hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkemece, davanın  kabulüne karar verilmiştir. 
                                        Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:           
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir neden olmadan feshedildiğini iddia ederek  feshin geçersizliğine ve  davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının izinsiz ve mazeret göstermeksizin devamsızlıklar yaptığını, , amiri tarafından görevlendirildiği işi yapmayarak görevlendirmeye karşı geldiğini, savunma olarak İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinden aldığı raporu sunduğunu, daha sonra bu rapora uygun olarak çalıştırıldığını, ancak söz konusu davranışları devam edince işyeri hekimi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevki yapıldığını, hastane raporunda  işine engel olacak bir sağlık sorununun bulunmadığının beyan edildiğini, şirket yetkililerinin istemiş olduğu savunmaya "benden böyle bir savunma isteme hakkınız yok"diye cevap verdiğini, fesih bildirimde  iş sözleşmesinin neden feshedildiğinin  detaylı bir şekilde anlatıldığını ve feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının sağlık sorunları olduğu, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye gitmesi gerektiğinde işyerinden izin aldığı,  dolayısıyla geçerli ve yasal sağlık sebebi ile  izin alarak  işyerinden ayrılmasının devamsızlık olarak yada işyeri disiplin ve düzenini bozmak olarak kabul edilemeyeceği, yine fesihten önceki hafta sonu fazla mesai için sözlü onay sırasında, davacının Cumartesi günü fazla mesaiye geleceğini beyan ettiği, ancak daha sonra çocuğunun rahatsızlığını bildirerek telefon ile usta başından izin aldığı, çocuğunun rahatsızlığını işyerine bildirip usta başından onay almasına  rağmen bir üst amirin izin vermeyeceğini söylemesinin davalı şirketin kendi iç işleyişi ile ortaya çıkan bir durum olup, davacının  bu işlemde  yasaya aykırı kusurlu bir davranışının olmadığı  gerekçesi ile  işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesi ile boşta geçen süreye ilişkin en çok dört aylık ücret ve diğer hakları ile  4 aylık brüt ücret tutarında işe başlatmama tazminatına karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Somut uyuşmazlıkta, davacı, matkap operatörü olarak çalışmıştır. Davacının iş sözleşmesi, birçok kereler izin almadan ve geçerli bir mazeret sunmadan ve bildirimde bulunmadan devamsızlık yapması, yapmakla ödevli olduğu görevleri hatırlatıldığı halde yapmaması ve kabul etmiş olmasına rağmen fazla çalışma gününde mazeret bildirmeden işyerine gelmemesi nedeni ile 4857 sayılı yasanın 25/II maddesi uyarınca haklı olarak feshedilmiştir.
  Mahkemece her ne kadar davacının sağlık sorunları olduğu, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye gitmesi gerektiğinde işyerinden izin aldığı, fazla çalışmaya çocuğunun rahatsızlığı nedeni ile gelmediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmişse de davalı işverenin daha önceden davacının rahatsızlığını dikkate alarak uygun işlerde çalıştırılmasını sağlamasına rağmen halen sağlık sorunlarını bahane etmesi, Sakarya Üniversitesi Hastanesinden en son alınan sağlık raporunda işe engel bir durumun bulunmadığının bildirilmesi, davacının fazla mesaiye gelmeme mazereti olan çocuğunun rahatsızlığı ile ilgili işverence belge istendiğinde “belgelendirme talebi yasal değil” diyerek savunma yapması şeklindeki  davranışlarının  haklı fesih ağırlığında olmamakla birlikte işyerinde olumsuzluklara yol açtığı, davalının davacıyla çalışma ilişkisini devam ettirmesinin beklenemeyeceği,   feshin bu nedenle geçerli nitelik taşıdığı anlaşılmakla davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM :
  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
           4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 248.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
         5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
  Kesin olarak 14.05.2015  gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ