• İŞÇİNİN ÖZENSİZ DAVRANIŞLARIYLA İŞ AKIŞINI BOZMASI

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/12601
  2015/16942
  11.05.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S.İşK/18-21

   
     
  • İŞÇİNİN ÖZENSİZ DAVRANIŞLARIYLA İŞ AKIŞINI BOZMASI
  • GEÇERLİ FESİH
    ÖZETİ  Somut olayda; davalı şirket tarafından düzenlenen fesih bildiriminde, davalı şirkete ait iş yerinde pompa görevlisi olarak çalışan davacının, davalı şirket tarafından kendisine verilen tanıtıcı kimlik kartını takmaması, müşterilere karşı hizmet ve yardım istemelerinde, kurum ciddiyeti ve saygınlığına yakışmayan tutum, davranış ve söylemleri, hizmette duyarsız ve lakayıt tutum ve davranışları nedeniyle müşterinin aracına yanlış akaryakıt vererek müşteri şikayetine ve memnuniyetsizliğine sebebiyet vermesi, yapması gereken görevi hava muhalefeti gerekçesiyle yapmaması, beraberinde çalıştığı iş arkadaşlarını da çalışmamaya yönlendirmesi sebepleriyle uyarıldığı, buna rağmen, son olarak müşterinin kullanımı için açık kafeterya terasına sigara izmaritlerinin kullanımında kirlenen çöp bidonlarının araç yıkamada kullanılan tazyikli su motoruyla yıkanması ve fırça ile fırçalanması işini yapmadığı ve hizmeti aksattığı, bu durumun tutanak altına alındığı, davacının müteaddit defalar uyarılmasına rağmen hizmeti yapmada olumsuz tutum ve davranışına devam ettiği belirtilmiş olup davacının iş sözleşmesi  davalı tarafından geçerli sebebe dayanılarak feshedilmiştir.
  .
   
       
               

                 
  DAVA   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı TŞOF Trafik Araç ve Gereçleri İml. Matbaacılık Eğitim Sağlık Hiz. Ak. Kon. Tes. İşl. Tic. ve San. A.Ş. tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı TŞOF Trafik Araç ve Gereçleri İml. Mat. Eğitim Sağlık Hiz. Ak. Kon. Tes. İşl. Tic. ve San. A.Ş. vekili; davanın süresinde açılmadığını, davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
  Davalı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu vekili davaya cevap vermemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı TŞOF Trafik Araç ve  Gereçleri İml. Mat. Eğitim Sağlık Hiz. Ak. Kon. Tes. İşl. Tic. ve San. A.Ş. temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Somut olayda; davalı şirket tarafından düzenlenen fesih bildiriminde, davalı şirkete ait iş yerinde pompa görevlisi olarak çalışan davacının, davalı şirket tarafından kendisine verilen tanıtıcı kimlik kartını takmaması, müşterilere karşı hizmet ve yardım istemelerinde, kurum ciddiyeti ve saygınlığına yakışmayan tutum, davranış ve söylemleri, hizmette duyarsız ve lakayıt tutum ve davranışları nedeniyle müşterinin aracına yanlış akaryakıt vererek müşteri şikayetine ve memnuniyetsizliğine sebebiyet vermesi, yapması gereken görevi hava muhalefeti gerekçesiyle yapmaması, beraberinde çalıştığı iş arkadaşlarını da çalışmamaya yönlendirmesi sebepleriyle uyarıldığı, buna rağmen, son olarak müşterinin kullanımı için açık kafeterya terasına sigara izmaritlerinin kullanımında kirlenen çöp bidonlarının araç yıkamada kullanılan tazyikli su motoruyla yıkanması ve fırça ile fırçalanması işini yapmadığı ve hizmeti aksattığı, bu durumun tutanak altına alındığı, davacının müteaddit defalar uyarılmasına rağmen hizmeti yapmada olumsuz tutum ve davranışına devam ettiği belirtilmiş olup davacının iş sözleşmesi  davalı tarafından geçerli sebebe dayanılarak feshedilmiştir.
  Dosya içeriğindeki bilgi, belge ve tutanaklar göz önüne alındığında, davacının fesih bildirimine konu eylemleri gerçekleştirdiği sabit olup bu eylemlerin bir bütün olarak, haklı sebep ağırlığına varmamakla birlikte geçerli fesih sebebi teşkil ettiğinin kabulü gerekir. Bu bağlamda işverenden artık mevcut iş ilişkisinin devamı beklenemez. İşveren feshinin geçerli sebebe dayandığı anlaşılmakla, işe iade isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
  Sonuç: Belirtilen sebeple, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-Davanın REDDİNE,
  3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalıların yaptığı 70,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalılara ödenmesine,
  5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
  6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 11.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ