• İŞÇİNİN İŞVERENİYLE AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN BİR BAŞKA İŞVERENLE İRTİBATA GEÇİP MENFAAT TEMİN ETMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/25

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2018/6666
  Karar No. 2018/21479
  Tarihi: 09.10.2018

  l İŞÇİNİN İŞVERENİYLE AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN BİR BAŞKA İŞVERENLE İRTİBATA GEÇİP MENFAAT TEMİN ETMESİ
  l DOĞRULUK VE BAĞLIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET
  l HAKLI FESİH

  ÖZETİ: Somut olayda, dosya kapsamı içeriğindeki delillerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı işçinin, ... sözleşmesinin devam ettiği bir tarihte, davalıyla benzer faaliyet alanındaki... Patlayıcı Maddeler..... ünvanlı şirketle irtibatta bulunduğu, dava dışı şirket yararına çalışma yaptığı ve dava dışı şirketten yüklü bir miktarda ödeme de aldığı sabittir. Her ne kadar haksız rekabetin boyutu ve hangi ticari bilginin dava dışı firmayla paylaşıldığı gibi hususlar netleşmemiş ise de; az önce açıklanan sabit görülen eylem, 4857 sayılı ... Kanunu’nun 25/II-e maddesi uyarınca, doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğindedir. Bu halde, ... sözleşmesinin işverence feshi haklı sebebe dayanmaktadır. Açıklanan nedenle, davacı kıdem tazminatına hak kazanmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 09/10/2018 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına vekili ... ... ve ... ile karşı taraf adına vekili ... ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili işçinin ... sözleşmesini, yaş dışında kalan emeklilik şartlarını sağlaması gerekçesiyle feshettiğini, hak kazandığı kıdem tazminatının ödenmemesi üzerine işveren aleyhine icra takibi yapıldığını, işverenin haksız itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaliyle takibin devamına karar verilmesi ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. 
  Davalı vekili, ... sözleşmesinin müvekkili işverence haklı sebeple feshedildiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur. 
  Mahkemece, Dairemizin 03/05/2016 tarihli bozma ilamına uyma kararı verilerek devam edilen yargılama neticesinde, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, icra dosyasına vaki itirazın iptaline ve takibin devamına, icra inkar tazminatına yönelik istemin ise reddine karar verilmiştir. 
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 
  Davalı işverenin, ... sözleşmesini fesihte haklı olup olmadığı, çözümü gereken uyuşmazlığı oluşturmaktadır. 
  Somut olayda, dosya kapsamı içeriğindeki delillerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı işçinin, ... sözleşmesinin devam ettiği bir tarihte, davalıyla benzer faaliyet alanındaki... Patlayıcı Maddeler..... ünvanlı şirketle irtibatta bulunduğu, dava dışı şirket yararına çalışma yaptığı ve dava dışı şirketten yüklü bir miktarda ödeme de aldığı sabittir. Her ne kadar haksız rekabetin boyutu ve hangi ticari bilginin dava dışı firmayla paylaşıldığı gibi hususlar netleşmemiş ise de; az önce açıklanan sabit görülen eylem, 4857 sayılı ... Kanunu’nun 25/II-e maddesi uyarınca, doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğindedir. Bu halde, ... sözleşmesinin işverence feshi haklı sebebe dayanmaktadır. Açıklanan nedenle, davacı kıdem tazminatına hak kazanmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur. 
  Yukarıda yazılı sebepten kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.630,00 TL duruşma vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ