• İŞÇİNİN İŞVEREN ALEYHİNE İCRA TAKİBİNDE BULUNMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/26223
  2008/3035
  03.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21,22
     
  • İŞÇİNİN İŞVEREN ALEYHİNE İCRA TAKİBİNDE BULUNMASI
  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİREİLMESİ
  • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ
  • DEĞİŞİKLİK FESHİ
  • GEÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ: Davacı tarafından Adana 9.İcra Müdürlüğünün 2005/10897 Esas sayılı dosyası ile davalı aleyhine bir kısım ücret ve ikramiye alacaklarının tahsili için icra takibi yapılmış, ödeme emri davalı tarafa 27.7.2006 tarihinde tebliğ edilmiş ve çalışma koşullarının değiştirilmek istendiğine ilişkin yazı da aynı gün davacıya tebliğ edilmek istenmiştir. Dinlenen davacı tanıkları başka bölümdeki makinelerin kapatıldığını, kapatılan bölümlerdeki işçilerin davacının çalıştığı bölüme kaydırıldığını, ayrıca halen 2 vardiya çalışıldığını açıklamışlardır. Davalı işveren tanıkları halen dava konusu işyerinde çalışan işçiler olup, savunma doğrultusunda beyanda bulunmuşlardır. Böyle olunca, davacının davalı işveren hakkında icra takibinde bulunması üzerine çalışma koşullarlının değiştirilmek istendiği, davacının bu değişikliği kabul etmemesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde geçerli neden bulunmadığı kabul edilmelidir
               

  DAVA                         :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin işverence geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Davacı işçinin dokuma bölümünde usta olarak çalışmakta iken davalı işverence ekonomik ve teknolojik nedenlerle gerekli eğitimler verilmek kaydı ile "elyaf boya kurutucusu" olarak çalışmasının istendiği, belirtilen değişikliği kabul etmediği için iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17 ve 22.maddeleri uyarınca feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı işçi ücret ve ikramiye alacaklarının tahsili amacıyla davalı hakkında icra takibinde bulunması üzerine çalışma koşullarının değiştirilmek istendiğini, değişiklik için geçerli bir neden bulunmadığını ileri sürmüştür. Davacı tarafından Adana 9.İcra Müdürlüğünün 2005/10897 Esas sayılı dosyası ile davalı aleyhine bir kısım ücret ve ikramiye alacaklarının tahsili için icra takibi yapılmış, ödeme emri davalı tarafa 27.7.2006 tarihinde tebliğ edilmiş ve çalışma koşullarının değiştirilmek istendiğine ilişkin yazı da aynı gün davacıya tebliğ edilmek istenmiştir. Dinlenen davacı tanıkları başka bölümdeki makinelerin kapatıldığını, kapatılan bölümlerdeki işçilerin davacının çalıştığı bölüme kaydırıldığını, ayrıca halen 2 vardiya çalışıldığını açıklamışlardır. Davalı işveren tanıkları halen dava konusu işyerinde çalışan işçiler olup, savunma doğrultusunda beyanda bulunmuşlardır. Böyle olunca, davacının davalı işveren hakkında icra takibinde bulunması üzerine çalışma koşullarlının değiştirilmek istendiği, davacının bu değişikliği kabul etmemesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde geçerli neden bulunmadığı kabul edilmelidir.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;

  l-) Adana 3.İş Mahkemesinin 26.4.2007 gün ve 141–189 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,       
  3-) Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-) Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
  5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 500 YTL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-) Davacı tarafından yapılan ( 54.00 ) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-) Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak oybirliğiyle 3.3.2008 tarihinde karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ