• İŞÇİNİN HIRSIZLIK KASTININ BULUNMAMASI
   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/472
  2011/1038
  22.09.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,25
     
  • GEÇERSİZ FESİH
  • İŞÇİNİN HIRSIZLIK KASTININ BULUNMAMASI
   
    ÖZETİ Somut olayda davacının 17.07.2008 ile 18.09.2009 tarihleri arasında tanker şoförü olarak görev yaptığı, davacının 12.09.2009 tarihli seferinde Göztepe akaryakıt bayiisine gelerek boşaltım yaptığı sırada 1-1,5 litre benzini pet şişeye süzdürerek araç içerisine aldığından bahisle iş akdinin İş Kanunu 25/II-e maddesi gereği feshedildiği, mahkemece davacının 1-1,5 litre benzini pet şişeye doldurarak yapmaması gereken davranışı gerçekleştirdiği ve savunmasının dosya kapsamı ve hayatın olağan akışına uygun düşmediği gerekçesiyle davasının reddine dair karar verildiği anlaşılmaktadır.   Söz konusu benzin miktarı göz önünde bulundurulduğunda davacının olayda hırsızlık kastının bulunmadığı ve benzini temizlik amacıyla aldığı şeklindeki savunmasının inandırıcı olduğu bu itibarla davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmiş olması hatalıdır  
                 


  DAVA                                   :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                                       Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi O.Arılar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin Petrol Ofisi AŞ Derince terminal müdürlüğünde 17.07.2008 tarihinde işe girdiğini ve hizmet akdinin feshedildiği 18.9.2009 tarihine kadar da tanker şoförü olarak aralıksız çalıştığını, müvekkilinin iş akdinin fesih gerekçesinin; 1-1,5 litre benzini pet şişeye süzdürmesi ve bu şişeyi araç içine alması olarak gösterildiğini, müvekkilinin iş akdinin 4857 sayılı iş yasasının 25/II-e fıkrasına göre feshedildiğini, davalı işveren tarafından haklı ve geçerli sebebe dayanmayan iş akdinin feshinin geçersiz olduğunu iddia ederek müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı vekili öncelikle müvekkili tarafından davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, müvekkilinin yapmakta olduğu akaryakıt taşımacılığı işinin son derece dikkatli ve özenli yapılması gereken bir iş olduğunu, davacının bunun bilincinde olması gerekirken zaman zaman yaptığı hatalar nedeniyle müvekkili işverenin defalarca iyi niyetli olarak ihtar veya sözlü uyarı verildiğini ancak davacının dikkatsiz hareket ve davranışlarında hiçbir değişiklik olmadığını, davacının en son olarak 12.09.2009 tarihli seferinde Göztepe/ İstanbul akaryakıt pazarlama bayiisine gelerek özellikle güvenlik kameralarının göremeyeceği bir şekilde aracını park ederek boşaltım yaptığını, sonrasında da 1-1,5 litre benzini pet şişeye süzdürerek araç içine aldığını, davacının bu hareketinin istasyon yetkilileri tarafından davalı şirkete bildirildiğini, davacının bu konuda savunmasının alındığını ancak savunmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davacının sürekli olarak dikkatsiz ve ihmalkâr davrandığını, müvekkil davalı şirkete maddi zararlar verdiği gibi müvekkil şirketin piyasada ki imajını da olumsuz etkilediğini ve 4857 sayılı iş kanunu 25/II-e maddesi gereğince davacının iş akdinin feshedildiğini, feshin haklı sebeplere dayandığını bu nedenle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece akaryakıt tankerinin boşaltım yapılınca genel temizliğinin davalı şirketteki ilgili bölümde yapıldığı konusunda ihtilaf bulunmadığı, davacının14 aylık çalışmasında kurallara riayetsizlikten bir çok uyarı ve ihtar aldığı, feshe konu olaydan önce de benzer bir hareketinden dolayı sözlü uyarı aldığı ancak aynı bayiide akaryakıt tankeri boşaltırken yine 1-1,5 litre benzini pet şişeye doldurarak yapılmaması gereken davranışı tekrarladığı, davacıya yapılan uyarıya rağmen ikinci kez aynı hareketi yaptığı, savunmasının ise dosya kapsamı ve hayatın olağan akışına uygun düşmediği, davacının yanlış hareketinin temsil ettiği işverenin itibarını da sarstığı bu hareketinin 4857 sayılı iş kanununun 25/II-e maddesinde tanımlandığı üzere işverenin haklı nedenle feshini oluşturduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
   İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
  4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin II.  bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine aynı maddenin II. bendinin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.
  İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene haklı fesih imkânı vermez
  Somut olayda davacının 17.07.2008 ile 18.09.2009 tarihleri arasında tanker şoförü olarak görev yaptığı, davacının 12.09.2009 tarihli seferinde Göztepe akaryakıt bayiisine gelerek boşaltım yaptığı sırada 1-1,5 litre benzini pet şişeye süzdürerek araç içerisine aldığından bahisle iş akdinin İş Kanunu 25/II-e maddesi gereği feshedildiği, mahkemece davacının 1-1,5 litre benzini pet şişeye doldurarak yapmaması gereken davranışı gerçekleştirdiği ve savunmasının dosya kapsamı ve hayatın olağan akışına uygun düşmediği gerekçesiyle davasının reddine dair karar verildiği anlaşılmaktadır.   Söz konusu benzin miktarı göz önünde bulundurulduğunda davacının olayda hırsızlık kastının bulunmadığı ve benzini temizlik amacıyla aldığı şeklindeki savunmasının inandırıcı olduğu bu itibarla davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmiş olması hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1.Mahkeme kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6.Davacının yapmış olduğu 80.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100.00 TL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak 22/09/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ