• İŞÇİNİN HAKLI FESHİNDE İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/51499
  2014/720
  21.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/17
     
  • İŞÇİNİN HAKLI FESHİNDE İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
   
  ÖZETİ Davacı haksız fesih iddiasına dayanırken, davalı davacının kendisinin işe başlamamak suretiyle sözleşmeyi feshettiğini savunmuştur. Mahkemece, iş akdinin davacının sağlık sebepleri ile haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı talepleri hüküm altına alınmıştır. Mahkemece sözleşmeyi davacının haklı sebeple feshettiğinin kabul edilmesine rağmen ihbar tazminatı talebinin reddedilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup hükmün bozulması gerekmiştir.
   
   
               

             
  DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Altın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı işçi, 01/09/2010 tarihinde davalı işyerine Fatih Devrilmez ve Fikret Gültekin isimli kişiler ile gittiğini ancak davalı tarafından işyerine alınmadığını  ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile  yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı işveren,  davacının hizmet akdini kendisinin başlamamak sureti ile feshettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,  davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Karar, davalı tarafından temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre,  davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Davacı haksız fesih iddiasına dayanırken, davalı davacının kendisinin işe başlamamak suretiyle sözleşmeyi feshettiğini savunmuştur. Mahkemece, iş akdinin davacının sağlık sebepleri ile haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı talepleri hüküm altına alınmıştır. Mahkemece sözleşmeyi davacının haklı sebeple feshettiğinin kabul edilmesine rağmen ihbar tazminatı talebinin reddedilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup hükmün bozulması gerekmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı  nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.          
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ