• İŞÇİNİN DAVRANIŞININ GÜVEN İLİŞKİSİNİ SARMASI


  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/9826
  2015/17552
  14.05.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S.İşK/18-21

   
     
  • İŞÇİNİN DAVRANIŞININ GÜVEN İLİŞKİSİNİ SARMASI
  • GEÇERLİ FESİH
    ÖZETİ Somut olayda, davacının bölge müdürü olarak  çalıştığı;  İlknur Eczanesine  2400 adet  sattığı ilacın aynı eczane tarafından Bursa’da bulunan Avantaj Ecza Deposuna satılarak fatura edilmesi, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı satış işlemi sebebi ile iş sözleşmesi  tazminatsız ve bildirimsiz 4857 sayılı Kanun'un 25. md uyarınca feshedilmiştir. Davacının işyeri kurallarına aykırı  şekilde spot satış yaptığı dosya kapsamı ile sabittir. Davacının feshi konu davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve güven ilişkisini sarstığı anlaşılmaktadır. İş ilişkisinin işveren açısından devamı beklenemeyeceğinden iş sözleşmesinin feshi geçerli sebebe dayanmaktadır. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
  .

  .
   
       
               

                 
  DAVA   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Zencirkıran Güral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli sebebe dayanılmaksızın feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine, müvekkilinin işe iadesine ve diğer kanuni haklarının belirlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının etik kurallarına aykırı olarak spot satış yapması nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece verilen red kararı Dairemizce; spot satışa ilişkin davacının menfaat sağlayıp sağlamadığı  davalının ticari itibarını ne şekilde etkilediği  davalı ile aynı  konumda çalışanları zarara uğratıp uğratmadığı eczacılık sektöründe görev yapan yönetici mali müşavir ve eczacı öğretim görevlisinden oluşacak bilirkişi heyetinden alınacak rapor ile birlikte delillerin değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek araştırmaya yönelik bozulmuştur.
  Bozmaya uyan mahkemece yapılan yargılama sonucu bilirkişi heyet raporu doğrultusunda davacının işe iadesine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin geçerli veya haklı sebeple feshedilip edilmediği noktasındadır.
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
  İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan sebepler, 4857 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen sebepler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebebe dayandığını kabul etmek gerekecektir.
  Dosya içeriğinden, 01.11.1996 tarihinden beri son olarak Aydın Bölge Müdürü olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, İzmir’de İlknur Eczanesine yapılan 2400 adet Arveles tablet satışının Bursa’da bulunan Avantaj Ecza Deposuna spot satış olarak fatura edildiği ve spot satışın kesinlikle yasak olduğu gerekçesiyle 4857 sayılı Kanun’un 25/II. maddesi gereğince 30.03.2012 tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır.
  Somut olayda, davacının bölge müdürü olarak  çalıştığı;  İlknur Eczanesine  2400 adet  sattığı ilacın aynı eczane tarafından Bursa’da bulunan Avantaj Ecza Deposuna satılarak fatura edilmesi, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı satış işlemi sebebi ile iş sözleşmesi  tazminatsız ve bildirimsiz 4857 sayılı Kanun'un 25. md uyarınca feshedilmiştir. Davacının işyeri kurallarına aykırı  şekilde spot satış yaptığı dosya kapsamı ile sabittir. Davacının feshi konu davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve güven ilişkisini sarstığı anlaşılmaktadır. İş ilişkisinin işveren açısından devamı beklenemeyeceğinden iş sözleşmesinin feshi geçerli sebebe dayanmaktadır. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle;
  1-)Yerel mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-)Davanın REDDİNE,
  3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
  4-)Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 100,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-)Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 14.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ