• İŞÇİNİN ÇALIŞMALARININ EKSİK YA DA HİÇ BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2021/10177
  Karar No. 2021/14851
  Tarihi: 25.10.2021

  lİŞÇİNİN ÇALIŞMALARININ EKSİK YA DA HİÇ BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI
  lİŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇMAYA ZORLAMADAN HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ
  lAÇILMIŞ BİR HİZMET TESPİTİ DAVASI VARSA SONUÇLARININ BELİRLENECEĞİ

  ÖZETİ: Hizmet süresinin uyuşmazlık konusu olması ya işveren tarafından çalışmanın hiç bildirilmemesinden ya eksik bildirilmesinden ya kayıtların düzgün tutulmamasından ya da aralıklı kesintili çalışmalarda çalışmanın kesintisiz olup olmadığının belirsizliğinden kaynaklanmaktadır.
  Çalışmanın hiç bildirilmemesi durumlarında ispata daha ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. İşçinin hiç sigorta bildirimi yapılmasa da sigortasız çalıştırılmış olması ihtimali bulunduğundan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 24/2 maddesi gereğince hizmet tespiti davası açmaya zorlanmadan davanın alacak yönünden çözümlenmesi yoluna gidilmelidir. Ancak açılmış bir hizmet tespiti davası varsa bunun da sonucu beklemelidir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalı ...vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalılardan ... Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.'ye ait işyerinde değişik alt işverenler nezdinde son olarak davalı ...Lojistik Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şirketi nezdinde formen yardımcısı olarak iki dönem halinde çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini, ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile asgari geçim indirimi, fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini, istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı ... Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. vekili, davacının diğer davalı işçisi olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  Davalı ...Lojistik Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şirketi vekili ise, zamanaşımı defini öne sürerek, davacının kendi işçileri olmayıp farklı işverenlerin işçisi olduğunu, belirli süreli sözleşme ile çalıştığını ve alacağı olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi olup davacı alacaklarından birlikte sorumlu oldukları, iş sözleşmesinin davalı tarafça haklı neden olmadan fesh edildiği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı ayrıca fazla çalışma, hafta tatili, asgari geçim indirimi, yıllık izin ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
  Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir. Dairemizin 2016/9531 E. 2019/20937 K. ve 26/11/2019 tarihli ilamı ile sair temyiz itirazları incelenmeyerek " 6100 sayılı HMK'nın 280.madde hükmüne göre bilirkişi raporunun taraflara tebliği gereklidir. Bu hüküm karşısında Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi ek raporunun davalı ... Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. vekiline tebliğ edilmeden karar verilmesi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir." şeklindeki gerekçeyle karar bozulmuştur.
  Bozma sonrası Mahkemece, bozma gereği davalı... Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.'ye bilirkişi raporu tebliği yapılıp beyanlar tespit edildikten sonra bozma öncesinde olduğu gibi hüküm kurulmuştur.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili ile davalı... Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dairemizin 2016/9531 E. 2019/20937 K. ve 26/11/2019 tarihli ilamı ile, usul hükümlerine aykırılık nedeniyle bozma kararı verilmiş ve sair temyiz itirazları incelenmemiştir. Buna rağmen Mahkemece karar gerekçesinde " Mahkememizce bozma öncesi verilen karar bozma ile bir bütün olarak ortadan kalkmış ise de, bozma kararının alacakların mevcudiyeti ve davalıların sorumluluğu kapsamında olmadığı.." şeklinde açıklama yapılması hatalıdır.
  3- Davacı işçinin davalı... Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. işyerindeki hizmet süresi hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  Hizmet süresinin uyuşmazlık konusu olması ya işveren tarafından çalışmanın hiç bildirilmemesinden ya eksik bildirilmesinden ya kayıtların düzgün tutulmamasından ya da aralıklı kesintili çalışmalarda çalışmanın kesintisiz olup olmadığının belirsizliğinden kaynaklanmaktadır.
  Çalışmanın hiç bildirilmemesi durumlarında ispata daha ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. İşçinin hiç sigorta bildirimi yapılmasa da sigortasız çalıştırılmış olması ihtimali bulunduğundan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 24/2 maddesi gereğince hizmet tespiti davası açmaya zorlanmadan davanın alacak yönünden çözümlenmesi yoluna gidilmelidir. Ancak açılmış bir hizmet tespiti davası varsa bunun da sonucu beklemelidir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacı tarafça yargılama sırasında hizmet süresinin tespitine yönelik dava açtığı görülmekte olup açılan bu dava sonucu beklenip sonuca göre değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, söz konusu dava sonucu beklenmeden hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgililere iadesine 25/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ