• İŞÇİNİN BANKA HESABINA ÜCRETİ AŞAN TUTARLARIN YATIRILMIŞ OLMASI


  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/15877
  2014/309
  15.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K. /41
     
  • İŞÇİNİN BANKA HESABINA ÜCRETİ AŞAN TUTARLARIN YATIRILMIŞ OLMASI
  • ÜCRET BORDROLARININ GETİRTİLEREK İNCELENMESİNİN GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ Somut olayda, davacının banka hesabına ücretinden fazla ödemeler yapıldığı sabittir. Davalı tarafından dosyaya ibraz edilene 03.06.2010 tarihli ücret bordrosuna göre hafta tatili, resmi tatil ve ayrıca ikramiye alacağı tahakkuku yapıldığı görünmektedir. Yapılacak iş işverenden davacının fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili alacağının hesaplanmasına esas alınan süreye ilişkin tüm bordrolarının getirtilerek tahakkuku yapılıp yapılmadığı, tahakkuk yapılmayan aylar varsa bunları belirleyip, yapılmayan aylar yönünden hesaplama yapılıp  çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken , yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir..
   
               


              Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; hüküm süresi içinde duruşmalı olarak  davalı E.M.I.T. Ercole Marelli İmpiantı Tecnologici S.P.A vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK'nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine,
                2-Davacı vekili, müvekkilinin 6.2.2008 tarihinden 31.5.2010 tarihine kadar davalılardan MESKİ tarafından Sistem Yapı-Emit Konsersiyumuna yaptırılan karaduvar atıksu arıtma tesisinde çalışırken, iş akdinin bildirimsiz feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
               Davalı Meski vekili kendilerinin ihale makamı olmaları nedeniyle sorumluluklarının bulunmadığını, davacının idare işçisi olmadığını bu nedenle husumet yöneltilemeyeceğini savunmuştur. 
              Davalı Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına İflas İdaresi vekili, davalı Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. hakkında Kadıköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/544 Esas sayılı dosyasında verilen 03.06.2010 tarihli karar ile şirketin iflasına karar verildiğini ve Kadıköy İflas Müdürlüğü'nün 2010/37 Esas sayısında iflasın açıldığını, İc.İflas  Yasasının 194. maddesi gereği 2. Alacaklılar toplantısını takip eden 10. güne kadar duracağından davanın durdurulmasını istemiştir.
              EMIT vekili ise davacının davalı Sistem yapı A.Ş işçisi olduğunu, Sistem Yapı A.Ş ile müvekkil şirket arasında adi ortaklık veya alt işveren-üst işveren ilişkisi olmadığını, dahili dava dilekçesi ile davanın kendilerine yöneltilmesinin mümkün olmadığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
                Mahkemece, davacının davalı Meski aleyhine açtığı davasının reddine, davacının davalı Sistem Yapı İnş.Tic.A.Ş. ve davalı Emit E.M.L.T. Ercole Marelli İmpiantı Tecnologici S.P.A.  aleyhine açtığı davasının kabulü ile, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil alacağı yönünden davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
                Fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücret alacaklarının ödenip ödenmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Somut olayda, davacının banka hesabına ücretinden fazla ödemeler yapıldığı sabittir. Davalı tarafından dosyaya ibraz edilene 03.06.2010 tarihli ücret bordrosuna göre hafta tatili, resmi tatil ve ayrıca ikramiye alacağı tahakkuku yapıldığı görünmektedir. Yapılacak iş işverenden davacının fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili alacağının hesaplanmasına esas alınan süreye ilişkin tüm bordrolarının getirtilerek tahakkuku yapılıp yapılmadığı, tahakkuk yapılmayan aylar varsa bunları belirleyip, yapılmayan aylar yönünden hesaplama yapılıp  çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken , yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
                O halde davalı Emit S.P.A vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde , davalıya iadesine 15/01/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ