• İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE İKİ FARKLI GÖREVDE HER BİR GÖREV İÇİN AYRI AYRI KARARLAŞTIRILAN ÜCRETLE ÇALIŞMASI

  İlgili Kanun/md:

  Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2021/3

  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/32

  1475 S. İşK/14

   

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi  

   

  Esas No. 2021/1520

  Karar No. 2021/5442

  Tarihi: 03/03/2021

   

  İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE İKİ FARKLI GÖREVDE HER BİR GÖREV İÇİN AYRI AYRI KARARLAŞTIRILAN ÜCRETLE ÇALIŞMASI

  İŞÇİLİK ALACAKLARININ İKİ ÜCRETİN TOPLAMI ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

   

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının davalılardan NCR Sağlık Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde önce 02.02.2015 tarihinde mesul müdür olarak çalışmaya başladığı ardından davacı ile 30.03.2015 tarihinde yapılan hizmet sözleşmesi ile acil hekimi olarak da çalıştığı anlaşılmaktadır. Yapılan bu ikinci sözleşmeyle ek ücret de kararlaştırılmıştır. Bu durumda davacının ücretinin iddia edildiği gibi hem mesul müdürlük hem de acil hekimliği yapması nedeniyle bu görevleri için kararlaştırılan ücretlerinin toplamı olmalıdır. Bu nedenle davacının bu iki görev nedeniyle ayrı ayrı ücret aldığı kabul edilerek, her iki görevi için aldığı ücretler belirlenip, bu ücretlerin toplamı üzerinden davacının taleplerinin değerlendirilmesi gereklidir.

   

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, müvekkilinin, sigorta kayıtlarına göre davalı Özel Hayat Sağlık Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.' de 09.12.2014 tarihinden 30.01.2015 tarihine kadar, diğer davalı NCR Sağlık Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. A.Ş.' de 05.02.2015 tarihinden 18.12.2015 tarihine kadar çalıştığını, davalı hastaneler arasında organik bağ bulunduğunu, müvekkilinin çalışması boyunca ücret ve diğer alacaklarının ödenmediğini, bu nedenlerle müvekkilinin ihtarname ile iş akdini haklı olarak feshettiğini iddia ederek, kıdem tazminatı fazla mesai alacağı ulusal bayram genel tatil alacağı ve ücret alacağının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı NCR Sağlık Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili, davacının mesul müdür olarak çalıştığını acil hekimliği yapmadığını, hizmet süresinin 1 yılı doldurmadığını, davalılar arasında organik bağ bulunmadığını, üst düzey yönetici olduğunu fazla mesai alacağı doğmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde hasta muayene edilmediğinden çalışma olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

  Davalı Sağlık Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. vekili, davalılar arasında organik bağ bulunmadığını, davacının nöbet tuttuğunu, ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışmadığını, ücret alacağı bulunmadığını savunmuştur.

  İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

  İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  İstinaf Başvurusu:

  İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuştur.

  Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

  Bölge Adliye Mahkemesince, davalının istinaf başvurusunun esastan kabulüne karar verilmiş, İlk Derece Mahkemesinin kararı kaldırılarak davacının aldığı ücret sadece mesul müdür olarak çalıştığı kabulüyle yeniden belirlenmiş talep konusu alacaklar bu ücrete göre hüküm altına alınmıştır.

  Temyiz Başvurusu: 

  Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

  Gerekçe:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

  2- Davacının aldığı ücret konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

   

  Davacı ücretini mesul müdür olarak çalışması nedeniyle 10.000,00-TL ve acil hekimi olarak çalışması nedeniyle 7.000,00-TL olmak üzere toplam 17.000,00-TL olarak açıklamış, davalı ise davacının sadece mesul müdür olarak çalıştığını ve mesul müdür olarak çalışması karşılığı ücretlerinin ödendiğini savunmuştur. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının davalılardan NCR Sağlık Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde önce 02.02.2015 tarihinde mesul müdür olarak çalışmaya başladığı ardından davacı ile 30.03.2015 tarihinde yapılan hizmet sözleşmesi ile acil hekimi olarak da çalıştığı anlaşılmaktadır. Yapılan bu ikinci sözleşmeyle ek ücret de kararlaştırılmıştır. Bu durumda davacının ücretinin iddia edildiği gibi hem mesul müdürlük hem de acil hekimliği yapması nedeniyle bu görevleri için kararlaştırılan ücretlerinin toplamı olmalıdır. Bu nedenle davacının bu iki görev nedeniyle ayrı ayrı ücret aldığı kabul edilerek, her iki görevi için aldığı ücretler belirlenip, bu ücretlerin toplamı üzerinden davacının taleplerinin değerlendirilmesi gereklidir. 

  SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine, karardan bir suretin İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 03.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

  2253

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ