• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14312
  2008/6730
  28.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17
  1475 S.İşK/14
     
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
  • ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZTEİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davalı tarafından dosyaya sunulan davacıya ait işyeri şahsi sicil dosyasında davacının mesai saatlerinde uyuduğuna dair herhangi bir tutanak, uyan ya da belgeye rastlanılamamıştır. Davalı birçok kez davacının bu nedenle uyarıldığı iddiasını kanıtlayamamıştır.
  Tutanak tanıkları olay tarihinde davacının uyuduğunu ifadelerinde beyan etmişlerse de davacının daha önce benzer eylemde bulunmadığı anlaşıldığından çalışma süresi de dikkate alındığında davacının is aktinin feshinin ölçülülük ilkesi gereği ağır bir sonuç olduğu kabul edilmelidir. Mahkemece davacının kıdem-ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
               

  DAVA          :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.B. Taslan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


   Davacı iş aktinin görevini savsakladığı ileri sürülerek haklı neden olmadan feshedildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatı ve izin ücreti istemiştir.
  Davalı, davacının birçok kez uyurken yakalandığını bu nedenle is aktinin feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece vardiya amiri olan davacının uyurken yakalandığının tutanak tanıklarının ifadeleriyle sabit olduğu için feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
  Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık feshin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Davalı tarafından dosyaya sunulan davacıya ait işyeri şahsi sicil dosyasında davacının mesai saatlerinde uyuduğuna dair herhangi bir tutanak, uyan ya da belgeye rastlanılamamıştır. Davalı birçok kez davacının bu nedenle uyarıldığı iddiasını kanıtlayamamıştır.
  Tutanak tanıkları olay tarihinde davacının uyuduğunu ifadelerinde beyan etmişlerse de davacının daha önce benzer eylemde bulunmadığı anlaşıldığından çalışma süresi de dikkate alındığında davacının is aktinin feshinin ölçülülük ilkesi gereği ağır bir sonuç olduğu kabul edilmelidir. Mahkemece davacının kıdem-ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ