• İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/718
  2015/12316
  02.04.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S.İşK/18-21
  1475 S. İşK/14

   
     
  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK
  • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ
  • KIDEM TAZMİNATI
    ÖZETİ  Dosya içeriğine göre, iş sözleşmesi, işçi tarafından tüm çalışma süresi boyunca teknisyen olarak çalıştığı halde mobil bölümde çalışacağı bildirilerek işin esaslı koşullarında ağırlaştırmaya gidilmesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve yıllık izinlerinin kullandırılmaması sebepleriyle feshedilmiştir. Delil durumuna göre, diğer fesih sebeplerinin yerinde olmadığının değerlendirilmesi somut olaya uygundur. Ancak yargılama sırasında dinlenen davacı şahitlerinin beyanlarına göre, tüm hizmeti boyunca davacının inşaat teknikeri olarak çalıştığı sabittir. İşverence teknik servisten alınan işçinin, mobil ekip denilen hastane içinde temizlik ve ortalık işlerine bakan ekibe verilmesi iş koşullarında esaslı değişikliğe gidilmesi anlamına gelmektedir ki bu durum işçiye haklı fesih imkanı verir. İş sözleşmesi davacı tarafından haklı sebeple feshedilmiş olduğundan kıdem tazminatı talebinin hüküm altına alınması yerine reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.  
       
               
             
  DAVA   : Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının, davalıya ait işyerinde inşaat teknisyeni olarak çalıştığını, iş sözleşmesini işveren tarafından iş koşullarında esaslı değişikliğe gidilmesi üzerine haklı sebebe dayanarak feshettiğini belirterek, müvekkilinin kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla mesai ücreti alacağı isteklerinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekilleri, ayrı ayrı davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işçinin temizlik işçisi unvanı ile yer aldığı, buna göre çalıştırılmasının normal olduğu değerlendirilerek kıdem tazminatı talebi reddedilmiştir. 
  Temyiz:
  Kararı davacı temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Dosya içeriğine göre, iş sözleşmesi, işçi tarafından tüm çalışma süresi boyunca teknisyen olarak çalıştığı halde mobil bölümde çalışacağı bildirilerek işin esaslı koşullarında ağırlaştırmaya gidilmesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve yıllık izinlerinin kullandırılmaması sebepleriyle feshedilmiştir. Delil durumuna göre, diğer fesih sebeplerinin yerinde olmadığının değerlendirilmesi somut olaya uygundur. Ancak yargılama sırasında dinlenen davacı şahitlerinin beyanlarına göre, tüm hizmeti boyunca davacının inşaat teknikeri olarak çalıştığı sabittir. İşverence teknik servisten alınan işçinin, mobil ekip denilen hastane içinde temizlik ve ortalık işlerine bakan ekibe verilmesi iş koşullarında esaslı değişikliğe gidilmesi anlamına gelmektedir ki bu durum işçiye haklı fesih imkanı verir. İş sözleşmesi davacı tarafından haklı sebeple feshedilmiş olduğundan kıdem tazminatı talebinin hüküm altına alınması yerine reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.  
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine  02.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ