• İŞ KAZASINDA KUSURUN TESPİTİNDE SALT MEVZUATTA BELİRTİLEN ÖNLEMLERLE YETİNİLMEYİP BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞİMİN

  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SGK /23

  T.C
  YARGITAY
  10. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2016/8525
  Karar No. 2018/6937
  Tarihi: 24.09.2018

  l İŞ KAZASINDA KUSURUN TESPİTİNDE SALT MEVZUATTA BELİRTİLEN ÖNLEMLERLE YETİNİLMEYİP BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞİMİN ULAŞTIĞI AŞAMA UYARINCA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ İŞVERENİN ALIP ALMADIĞININ DA BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   ÖZETİ: Anılan düzenleme, işçiyi gözetim ödevi ve insan yaşamının üstün değer olarak korunması gereğinden hareketle; salt mevzuatta öngörülen önlemlerle yetinilmeyip, bilimsel ve teknolojik gelişimin ulaştığı aşama uyarınca alınması gereken önlemlerin de işveren tarafından alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş kazasının oluşumuna etken kusur oranlarının saptanmasına yönelik incelemede; ihlal edilen mevzuat hükümleri, zararlı sonuçların önlenmesi için koşulların taraflara yüklediği özen ve dikkat yükümüne aykırı davranışın doğurduğu sonuçlar, ayrıntılı olarak irdelenip, kusur aidiyet ve oranları gerekçeleriyle ortaya konulmalıdır.

  DAVA: Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. 
  Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davacı Kurum ile davalılardan ... Ltd. Şti. vekilleri tarafından temyiz etmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava, 24.08.2011 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası sonucu % 28,20 oranında sürekli iş göremez duruma giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelir, ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ve yapılan tedavi ödemeleri nedeniyle uğranılan kurum zararının 5510 sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca rücuan tahsiline ilişkindir.
  Kusur raporlarının, 5510 sayılı Kanunun 21., 4857 sayılı Yasanın 77. ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 2 vd. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 4857 sayılı Yasanın 77. maddesi; “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar...” düzenlemesini içermektedir. Anılan düzenleme, işçiyi gözetim ödevi ve insan yaşamının üstün değer olarak korunması gereğinden hareketle; salt mevzuatta öngörülen önlemlerle yetinilmeyip, bilimsel ve teknolojik gelişimin ulaştığı aşama uyarınca alınması gereken önlemlerin de işveren tarafından alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş kazasının oluşumuna etken kusur oranlarının saptanmasına yönelik incelemede; ihlal edilen mevzuat hükümleri, zararlı sonuçların önlenmesi için koşulların taraflara yüklediği özen ve dikkat yükümüne aykırı davranışın doğurduğu sonuçlar, ayrıntılı olarak irdelenip, kusur aidiyet ve oranları gerekçeleriyle ortaya konulmalıdır.
  Mahkemece, iş kazasının oluşumunda tarafların kusur oran ve aidiyetini gösterir kusur raporu aldırmaksızın, ... ... 4. İş Mahkemesinin 2012/ 318 Esas numaralı tazminat davası gözetilerek anılan davadaki kusur oranları üzerinden (asıl işveren ... Ltd. Şti. % 20, ... . Ltd. Şti. % 25, ... . Tic. Ltd. Şti. ve kazalı sigortalının %30 oranında kusurlu olduğu) davanın kabulüne dair hüküm kurulmuştur. 
  Mahkemece, iş kazasının maddi olgusu varsa ceza dosyasının varlığı da araştırılarak tazminat davası ile müfettiş incelemesi arasındaki çelişkinin giderilmesi için işçi sağlığı ve iş güvenliği ile iş kazasının vuku bulduğu iş kolunda uzman bilirkişi heyetinden; kusur oran ve aidiyeti konusunda yeniden rapor alınarak hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O hâlde, hükmü temyiz eden davacı Kurum ile davalılardan ... Ltd. Şti. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan ... Ltd. Şti.'ne iadesine, 24/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ