• İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/1437
  2014/3230
  20.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /17-21
     
  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ
  •  
   
  ÖZETİ Davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih tarihi itibariyle alt işveren işyerlerinde çalışan işçi sayısının kesin olarak açıklığa kavuşturulması gerekir. Davalı My Grup Ltd. Şti.'nin dava konusu işyerinde ve aynı iş kolunda diğer işyerlerinde çalışan işçi sayısının otuz veya daha fazla olup olmadığının tespiti için; fesih tarihi itibariyle  davalı My Grup Ltd. Şti.'nin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan işçilere ait bordrolar, asıl işveren ile düzenledikleri hizmet alım sözleşmeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları getirtilmeli, varsa taraf şahitleri dinlenmeli, gerekirse bilirkişi incelemesi yapılarak; davacının iş güvencesi hükümleri kapsamına girip girmediği belirlenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur
  .
   
   
               

  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                          Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                          Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. K. Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
              Davalılar, iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
              Mahkemece, iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiği ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
              Karar davalılarca temyiz edilmiştir.
              Taraflar arasında fesih tarihi itibariyle işverence otuz veya daha fazla işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve dolayısıyla davacının iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesidir.
              4857 sayılı Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasına göre iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerinde çalışmak gerekir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşçi sayısına ilişkin bu hüküm nispi emredici olduğundan, daha az işçi sayısını öngören sözleşme hükümleri geçerli kabul edilmektedir.
              Otuz işçi sayısının belirlenmesinde fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarih itibariyle belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik sözleşmelerle çalışan tüm işçiler dikkate alınır.
              Dosya içeriğine göre somut olayda işçi sayısı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Mahkemece taraf beyanlarına göre sonuca gidildiği belirtilmişse de, bu konuda davacı tarafın iddiasından başka herhangi bir delil bulunmamaktadır.
              Davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih tarihi itibariyle alt işveren işyerlerinde çalışan işçi sayısının kesin olarak açıklığa kavuşturulması gerekir. Davalı My Grup Ltd. Şti.'nin dava konusu işyerinde ve aynı iş kolunda diğer işyerlerinde çalışan işçi sayısının otuz veya daha fazla olup olmadığının tespiti için; fesih tarihi itibariyle  davalı My Grup Ltd. Şti.'nin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan işçilere ait bordrolar, asıl işveren ile düzenledikleri hizmet alım sözleşmeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları getirtilmeli, varsa taraf şahitleri dinlenmeli, gerekirse bilirkişi incelemesi yapılarak; davacının iş güvencesi hükümleri kapsamına girip girmediği belirlenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ