• İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMAYAN İŞVEREN VEKİLLERİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/37538
  2014/807
  23.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /17-18
     
  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMAYAN İŞVEREN VEKİLLERİ
   
  ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda bulunmaması gerekir.
              İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekilleri herşeyden önce, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardımcıları olduğuna göre, işletmenin tümünü yöneten genel müdürler ile yardımcıları iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır
   
   
               

  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                          Mahkemece isteğin kabulüne ilişkin verilen kararın davalı tarafça temyizi üzerine, Dairemizin 04.06.2013 tarih, 2013/12115 esas-2013/13557 karar sayılı ilamı ile bozularak davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili, 12.08.2013 tarihli dilekçesi ile davalı tarafça ibraz edilen organizasyon şemasının fesih tarihi itibariyle geçerli organizasyon şeması olmadığını, söz konusu şemanın davacının incelenmesine sunulmadığını, itiraz hakkı tanınmadığı, anılan şemanın gerçek organizasyon şeması olmadığını, tanık beyanları ile de uyuşmadığını, bu sebeplerle mevcut Yargıtay kararının maddi hataya dayandığını belirtilerek kararın düzeltilmesini istemiştir.
                          Yapılan incelemede, Dairemizin geri çevirme kararı üzerine davalı işveren tarafından gönderilen organizasyon şemasına karşı davacı tarafın beyanı alınmadan söz konusu organizasyon şeması esas alınarak Dairemizce bozma kararı verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda, davacı vekilinin maddi hata sebebi ile düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 04.06.2013 tarih, 2013/12115 esas, 2013/13557 karar sayılı bozma kararının ortadan kaldırılmasına karar verilerek Tetkik Hakimi Z. Ayan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesinin geçerli ve haklı sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
              Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili, davacının işveren vekili konumunda olup, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağını, kaldı ki feshin geçerli sebebe dayandığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
              Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davacının işveren vekili konumunda olmadığı, fesih sebebin açık ve kesin şekilde bildirilmediğinden feshin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Temyiz:
              Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              Gerekçe:
              4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda bulunmaması gerekir.
              İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekilleri herşeyden önce, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardımcıları olduğuna göre, işletmenin tümünü yöneten genel müdürler ile yardımcıları iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır.
              Somut olayda, davalıya ait işyerinde davacının Marmara bölge direktörü olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Dairemizin geri çevirme kararı üzerine, davalı işveren tarafından dosyaya sunulan orgaznisazyon şemasında, davacının direk genel müdüre bağlı olarak çalıştığı yer almıştır. Bu durumda mahkemece, davacı tarafa söz konusu organizasyon şemasına karşı diyecekleri sorularak, davacının görev tanımına ilişkin başkaca belgeler varsa celpedilerek, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ile tanık beyanları yeniden değerlendirilerek, davacının işveren vekili yardımcısı konumunda olup olmadığı ve iş güvencesi kapsamı dışında kalıp kalmadığı açıkça saptanmalıdır. Mahkemece, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ