• İMZALI ÜCRET BORDROSUNUN BAĞLAYICILIĞI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/11991
  2008/2566
  26.02.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/34
     
  • İMZALI ÜCRET BORDROSUNUN BAĞLAYICILIĞI
  • UZUN SÜRE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TEK DÜZE ÜCRETLE DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ
    ÖZETİ: Uyuşmazlık, davacı işçinin aldığı ücret noktasında toplanmaktadır. Davacı işçinin imzalı ücret bordroları bulunmaktadır. Mahkemece tanık beyanlarına itibar edilerek ücret belirlenmiştir. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre imzalı ücret bordroları bağlayıcıdır. Bunun istisnası eşdeğerde yazılı belge ya da işçinin çok uzun süreli çalışan işçilerin tek düze ücretle değerlendirilmesidir. Yukarıdaki gerekçe ile mahkemece ücret bordroları dikkate alınarak hüküm kurulması gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
               

  DAVA                        :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, ilave tediye, ikramiye alacağı, ücret, fazla mesai, resmi tatil, yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ö.F.Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2-Uyuşmazlık, davacı işçinin aldığı ücret noktasında toplanmaktadır. Davacı işçinin imzalı ücret bordroları bulunmaktadır. Mahkemece tanık beyanlarına itibar edilerek ücret belirlenmiştir. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre imzalı ücret bordroları bağlayıcıdır. Bunun istisnası eşdeğerde yazılı belge ya da işçinin çok uzun süreli çalışan işçilerin tek düze ücretle değerlendirilmesidir. Yukarıdaki gerekçe ile mahkemece ücret bordroları dikkate alınarak hüküm kurulması gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ