• İMZALI ÜCRET BORDROSU


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/10432
  2008/1595
  21.02.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
     
  • İMZALI ÜCRET BORDROSU
  • FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL SÜTUNLARINDA “O” YAZMASI
  • İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI KANITLAMASI DURUMUNDA BU LACAKLARA HAK KAZANACAĞI

   
    ÖZETİ: Davalı işveren tarafından dosyaya, 2005 yılı Haziran- Temmuz ve Ağustos aylarına ait imzalı bordrolar ibraz edilmiştir. Bu bordrolar hafta tatili alacağı yönünden tahakkuk içermekte ise de, fazla mesai ve genel tatil alacak sütunlarında sıfır (0) yazmakta olup, fazla mesai ve genel tatil alacakları yönünden bir tahakkuk içermemektedir. Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, fazla mesai ve genel tatil alacaklarının bu şekilde bordrolarda sıfır (0) olarak gösterilmesi, herhangi bir tahakkuk ve ödeme içermemesi halinde davacı işçi, bu alacaklarla ilgili çalışmasını ispatlaması durumunda alacağa hak kazanır. Tahakkuk ve ödeme içeren hafta tatili alacağı yönünden ise, imzalı bu bordrolu aylar dışında kalan dönemler için hafta tatili alacağını talep edebilir.
                 DAVA                         :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta, bayram ve genel
  tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş davalı avukatınca duruşma talep etmiş ise de; HUMK. nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Hükme esas alınan bilirkişi raporu ve mahkeme kararın gerekçesinde; davalı işveren tarafından ibraz edilen bir kısım imzalı bordrolarda fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil sütunlarının bulunduğu, bu bordroların davacı işçi tarafından çekincesiz imzalandığı gerekçesiyle, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacak isteklerinin reddine karar verilmiştir.

  Davalı işveren tarafından dosyaya, 2005 yılı Haziran- Temmuz ve Ağustos aylarına ait imzalı bordrolar ibraz edilmiştir. Bu bordrolar hafta tatili alacağı yönünden tahakkuk içermekte ise de, fazla mesai ve genel tatil alacak sütunlarında sıfır (0) yazmakta olup, fazla mesai ve genel tatil alacakları yönünden bir tahakkuk içermemektedir. Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, fazla mesai ve genel tatil alacaklarının bu şekilde bordrolarda sıfır (0) olarak gösterilmesi, herhangi bir tahakkuk ve ödeme içermemesi halinde davacı işçi, bu alacaklarla ilgili çalışmasını ispatlaması durumunda alacağa hak kazanır. Tahakkuk ve ödeme içeren hafta tatili alacağı yönünden ise, imzalı bu bordrolu aylar dışında kalan dönemler için hafta tatili alacağını talep edebilir. Anılan bu açıklamalar doğrultusunda bilirkişiden ek rapor da alınarak, davacı işçinin fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacak talepleri bir değerlendirmeye tabi tutulmalı, bu alacaklardan mahkemece bir indirim de yapılabileceği göz önüne alınmalı ve oluşacak sonuç doğrultusunda sözü edilen alacaklar hakkında hüküm kurulmalıdır. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,21.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ