• İLAMSIZ TAKİPTE ÖNCELİKLE İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE YAPILAN İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  2004.S.İİK/67-69

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/14533
  Karar No. 2009/11340
  Tarihi: 21.04.2009                     

  l İLAMSIZ TAKİPTE ÖNCELİKLE İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE YAPILAN İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: İlamsız takipte borçlunun yetkiye ve borca birlikte itirazı nedeniyle takibin durması karşısında yasa; bunu kabul etmeyen alacaklıya takibin devamını sağlamak için iki yol tanımıştır. Bunlardan birisi İcra İflas Yasası'nın 68 ve 69. maddelerine göre tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istemek, diğeri ise aynı yasanın 67. maddesi gereğince mahkemeye başvurmak suretiyle itirazın iptalini istemektir.
  Her iki halde de gerek mahkeme gerek tetkik mercii takibe yapılan itiraz nedenleri hakkındaki incelemesinde bu nedenler içinde varsa yetki itirazım HUMK. 190 ve 225. madde hükümleri dairesinde öncelikle incelemek ve karar vermek zorundadır. İtirazın iptali davasında mahkeme icra dairesinin yetkisine yapılan itirazı tetkik merciinin yerine geçerek çözümleyecektir. Bu nedenle mahkemenin İcra İflas Kanununun 50/2 maddesi hükmü doğrultusunda tetkik mercii gibi önce icra dairesinin yetkisine karsı yapılan itirazı inceleyip kesin olarak sonuçlandırması gerekir.

  DAVA: Davacı, itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, iş sözleşmesinden kaynaklanan tazminat ve alacaklarının tahsili için icra takibine geçildiğini, itiraz üzerine takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına ve % 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı IGDAŞ vekili davacının IGDAŞ sayaç okuma ve faturalandırma işini ihale ile alan diğer davalı şirketin çalışanı olduğunu sorumlulukları bulunmadığını savunmuştur.
  Mahkemece; davalı borçlulardan Bilgen İnş Elk. Oto.Veri Top Hız Ltd.Şti.nin borca ve icra müdürlüğünün yetkisine itiraz ettiği . Yetkiye itirazın Lİ.K.nun 50/2 maddesi gereğince icra mahkemesinde halledilmesi gerektiği. Yetki itirazı halledilmeden de genel mahkemelerde itirazın iptali davası açılması mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
  İşçilik alacaklarıyla ilgili olarak yapılmış olan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında icra dairesinin yetkisi noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  İlamsız takipte borçlunun yetkiye ve borca birlikte itirazı nedeniyle takibin durması karşısında yasa; bunu kabul etmeyen alacaklıya takibin devamını sağlamak için iki yol tanımıştır. Bunlardan birisi İcra İflas Yasası'nın 68 ve 69. maddelerine göre tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istemek, diğeri ise aynı yasanın 67. maddesi gereğince mahkemeye başvurmak suretiyle itirazın iptalini istemektir.
  Her iki halde de gerek mahkeme gerek tetkik mercii takibe yapılan itiraz nedenleri hakkındaki incelemesinde bu nedenler içinde varsa yetki itirazım HUMK. 190 ve 225. madde hükümleri dairesinde öncelikle incelemek ve karar vermek zorundadır. İtirazın iptali davasında mahkeme icra dairesinin yetkisine yapılan itirazı tetkik merciinin yerine geçerek çözümleyecektir. Bu nedenle mahkemenin İcra İflas Kanununun 50/2 maddesi hükmü doğrultusunda tetkik mercii gibi önce icra dairesinin yetkisine karsı yapılan itirazı inceleyip kesin olarak sonuçlandırması gerekir.
  Somut olayda davalı, Eyüp İcra Müdürlüğü'ne yapılan takibe karşı icra dairesinin yetkisine ve borca İtiraz etmiştir.
  Bu durumda mahkemece öncelikle icra dairesinin yetkisine yapılan itiraz incelenerek icra dairesi yetkili görüldüğü takdirde işin esasının incelenmesi, yetkili görülmediği takdirde bu bağlamda itirazın iptali davasının reddi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ