• İHTARLA TEMERRÜDE DÜŞÜRME

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/3024
  2009/18049
  25.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32
   
  •  
  • İHTARLA TEMERRÜDE DÜŞÜRME
  • FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ
    ÖZETİ: Davacı, ücret farkı alacağının ödenmesi isteğini içeren ihtarla davalıyı temerrüde düşürmüştür. Kısmi dava ve ek dava dilekçesinde, ücret farkı alacağına da fesih tarihinden itibaren faiz uygulanmasını talep etmiştir. İhtarla bildirilen bir aylık süre fesih ve dava tarihinden sonra sona erdiğinden, ilk dava ile talep edilen miktarına ilk dava tarihinden, kalan miktara ise temerrüt tarihinden itibaren fark ücret alacağına faiz yürütülmelidir. Mahkemece dava ve ek dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               


  DAVA             : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret farkı, alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi G. Demirtaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre ile tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinden değildir.
  2-Davacı, iş akdinin haklı sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  a) Davacı, ücret farkı alacağının ödenmesi isteğini içeren ihtarla davalıyı temerrüde düşürmüştür. Kısmi dava ve ek dava dilekçesinde, ücret farkı alacağına da fesih tarihinden itibaren faiz uygulanmasını talep etmiştir. İhtarla bildirilen bir aylık süre fesih ve dava tarihinden sonra sona erdiğinden, ilk dava ile talep edilen miktarına ilk dava tarihinden, kalan miktara ise temerrüt tarihinden itibaren fark ücret alacağına faiz yürütülmelidir. Mahkemece dava ve ek dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  b) Mahkemece gerekçesinde açıklanmadan 9 626,23 YTL yerine 9 913,78 YTL ihbar tazminatı alacağını kabul etmesi ve fazlaya ilişkin ihbar tazminatı talep ve dava hakkının saklı tutulmasına karar verilmesi de bozma sebebidir.
  c) Taraflar arasında düzenlenen iş sözleşmesinin 7 maddesinde her ay 2 gün ücretli izin kullandırılacağı kararlaştırılmış olup, söz konusu izinlerin kullandırıldığı kanıtlanamadığından talebinin kabulü gerekirken, reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.6.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ