• İHBAR TAZMİNATININ NET TUTARI BELİRLENİRKEN SİGORTA VE İŞSİZLİK PRİMİ KESİNTİSİ YAPILAMAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2018/7605
  Karar No. 2018/16797
  Tarihi: 27.09.2018

  l İHBAR TAZMİNATININ NET TUTARI BELİRLENİRKEN SİGORTA VE İŞSİZLİK PRİMİ KESİNTİSİ YAPILAMAYACAĞI

  ÖZETİ - Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının hak kazandığı ihbar tazminatının net tutarı belirlenirken alacaktan sigorta ve işsizlik primi kesintisi yapılması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar avukatları vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin yurtdışındaki şantiyelerinde iş makinesi operatörü olarak 01/07/1987 - 31/11/2008 tarihleri arasında çalıştığını, iş bitimi nedeni ile gönderildiğini ve bir daha çağrılmadığını, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; davacının belirli süreli dönemsel işlerde çalıştığını, belirli süreli işin bitmesi nedeni ile iş akdinin kendiliğinden sona erdiğini, kıdem ve ihbar tazminatı koşullarının oluşmadığını, kullanmadığı yıllık izin ücretlerinin maaşına eklenerek ödendiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece verilen ilk karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 06/11/2017 tarihli 2015/15589 E. 2017/17423 K. sayılı ilamı ile özetle;
  "...Davalıya ait yurt dışı işyerinde çalışan davacının tazminat ve alacaklarının belirlenmesine esas ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  Davacı işçi son aylık ücretinin net 1.450,00 ... olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren 3,30 ... saat ücretini savunmuştur. Davacı tanıkları davacının iddiasını doğrulamışlar ve ücret araştırmasına gelen cevapta sendika 1.650,00 - 2.000,00 TL ücret alabileceğini açıklamıştır. Mahkemece davalının sunduğu kayıttaki ücret üzerinden hesaplanan tazminat ve alacaklar hüküm altına alınmıştır. 
  Davalı işveren işçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolarla temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirmiştir. Davacının yaptığı iş, kıdemi ve özellikle emsal ücret araştırması gözetilerek davacı işçinin aylık temel ücretinin iddiası gibi 1.450,00 ... olduğu kabul edilmeli, gerekirse bu esaslar dahilinde bilirkişiden yeniden rapor alınarak ve mahkemece bir değerlendirmeye tabi tutularak tazminat ve alacaklar hakkında bir karar verilmelidir.
  Kabule göre de, davalı işverence sunulan mesai şeritlerinde günlük mesainin 8 saat olarak belirtilmesi karşısında, hesaba esas alınan saat ücretinin aylık 240 saat yerine 225 saat ile çarpılması hatalıdır. " gerekçesiyle bozulmuştur.
  Bozma kararı sonrası mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kısmen kabulüne hükmedilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının hak kazandığı ihbar tazminatının net tutarı belirlenirken alacaktan sigorta ve işsizlik primi kesintisi yapılması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 27/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ