• İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRETE GÖRE

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/37200
  2008/6387
  25.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17,57
  1475 S.İşK/14
     
  • İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ
  • İKRAMİYE VE İİZN ÜCRETİN ÇIPLAK ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI
    ÖZETİ: Toplu İş Sözleşmesinde her hizmet yılı için 50 günlük giydirilmiş ücret öngördüğünden ve 50 günlük ücreti fesih tarihindeki tavanı aştığından kıdem tazminatının tavandan hesaplanması doğrudur. Ancak hüküm altına alınan ihbar tazminatının aylık giydirilmiş ücretin 30 güne bölünerek hesaplanması yerine, tavan ücretin 30 güne bölünerek belirlenmesi ve fazladan ihbar tazminatına karar verilmesi hatalıdır.
  Keza, ikramiye ve izin alacağının fesih tarihindeki çıplak ücret yerine, yargılama sırasında işe başlatılan çıplak ücretin ve fesih tarihinde aldığı kabul edilen giydirilmiş ücretin çok üzerinde 1.199,25 YTL aylık ücretin esas alınarak hesaplanması başka bir bozma nedenidir.
               

  DAVA          :Taraflar arasındaki, ihbar, kıdem, kötü niyet tazminatları ile yıllık ücretli izin ve
  TİS’ den kaynaklanan ikramiye ve 1 Mayıs ödemesi alacakları davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25.3.2008 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Belediye Başkanı Ali Kaya geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendi. Duruşmaya son verilerek Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Yargılama sırasında 06.05.2006 tarihinde tekrar işe başlatılan davacının, hükme kıyaslanarak esas alınan Haziran 2006 bordosunda çıplak ücretinin 767,70 YTL olduğu uyuşmazlık dışıdır. Giydirilmiş ücret asgari ücrete oranlandığında, davacının giydirilmiş ücreti fesih tarihi olar 31.12.2005 tarihi için 1.099,57 YTL/aylık olarak belirlenmiştir. Bu ücrete göre Toplu İş Sözleşmesinde her hizmet yılı için 50 günlük giydirilmiş ücret öngördüğünden ve 50 günlük ücreti fesih tarihindeki tavanı aştığından kıdem tazminatının tavandan hesaplanması doğrudur. Ancak hüküm altına alınan ihbar tazminatının aylık giydirilmiş ücretin 30 güne bölünerek hesaplanması yerine, tavan ücretin 30 güne bölünerek belirlenmesi ve fazladan ihbar tazminatına karar verilmesi hatalıdır.
  Keza, ikramiye ve izin alacağının fesih tarihindeki çıplak ücret yerine, yargılama sırasında işe başlatılan çıplak ücretin ve fesih tarihinde aldığı kabul edilen giydirilmiş ücretin çok üzerinde 1.199,25 YTL aylık ücretin esas alınarak hesaplanması başka bir bozma nedenidir. Kabule göre bu alacaklara esas alınacak ücretinde, en azından Haziran 2006 ayındaki çıplak ücretten daha az olması gerekir. Anılan alacakların yazılı şekilde hüküm altına alınması da isabetsizdir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.03.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ