• İHBAR TAZMİNATI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2017/14765
  Karar No. 2018/20433
  Tarihi: 01.10.2018

  l  İHBAR TAZMİNATI
  l İHBAR ÖNELİ VERİLEREK GERÇEKLEŞ-TİRİLEN FESİHTE İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA OLMADIĞI

  ÖZETİ: İhbar tazminatı, belirsiz süreli ... sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle ... sözleşmesinin Kanun'un 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının tünel işçisi olarak çalışmakta iken işveren tarafından ... sözleşmesinin sonlandırıldığını, kendisine ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının ödenmediğini beyan ederek ödenmeyen ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. 
  Davalı vekili, davacının ... akdinin ihbar öneli verilerek sonlandırıldığını, işçilik alacaklarının ödendiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Karar, süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
  2-İhbar tazminatı yönünden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 
  İhbar tazminatı, belirsiz süreli ... sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle ... sözleşmesinin Kanun'un 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir.
  Dosya içeriğine göre, davalı ve davacının imzasının bulunduğu 14.01.2014 tebliğ tarihli fesih bildirimi başlıklı belgede "..firmamızın ekonomik durumunun bozulması nedeni ile işinize 28.01.2014 tarihinde istenmeyerek son verilecektir. ... Kanunu 17. maddesi gereğince 8 hafta ihbar sürenizi kullanmanızı ve bu süre içinde ... arama izniniz olduğunu bilmenizi, ...ihbar sürenizin bitiminde firmamızla ilişiğinizin kesileceğini, kıdem tazminatı için firmamıza müracaatınızı rica ederiz." ibaresinin yer aldığı görülmüştür. 14.01.2014 tebliğ tarihli fesih bildirimi başlıklı bu belge ile davalı tarafından davacıya ihbar öneli tanınarak fesih ihbarında bulunulduğu, davacı tarafından da kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.10.2018 gününde oybirliği ile karar verildi. 

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ