• İBRANAMENİN SERBEST İRADE İLE İMZALANMADIĞI İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14313
  2008/6731
  28.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/32
     
  • İBRANAMENİN SERBEST İRADE İLE İMZALANMADIĞI İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: İbranamenin serbest irade ile alınmadığı konusunda davacı iddiası bulunmaktadır. Bu durumda tanık dinleme yoluyla somut olayın ortaya çıkarılması gerekmektedir. Gerekirse yemin deliline başvurularak sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir..
               

  DAVA
  :Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Basbayraktar Talkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı davalı şirkete ait gemide II. Kaptan olarak çalıştığını 22 günlük ücretinin ödenmediğini ileri sürerek ücret alacağı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı bakiye ücret alacağının 28.11.2005 tarihinde nakten ödendiğini, ibraname düzenlendiğini savunmuştur.
  Mahkemece ibranamenin geçerli olmadığı kabul edilerek anılan alacak hakkında hüküm kurulmuştur.
  Karan davalı temyiz etmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık ibranamenin geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
  İbranamenin serbest irade ile alınmadığı konusunda davacı iddiası bulunmaktadır. Bu durumda tanık dinleme yoluyla somut olayın ortaya çıkarılması gerekmektedir. Gerekirse yemin deliline başvurularak sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,28.3.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ