• HAK SAHİPLERİ İÇİN TAKTİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN AYRI AYRI BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/15336
  2009/5480
  13.04.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/95
     
  • HAK SAHİPLERİ İÇİN TAKTİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN AYRI AYRI BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davacı eş Emine ilhan kendi adına asaleten, çocukları adına vekaleyeten açtığı davada toplam 25.000 YTL manevi tazminat istemiş ise de, davacı eş Emine ile Çocukları Zekiye ve Furkan'ın her biri için istenilen manevi tazminat miktarları belli değildir. Bu halde, HUMK.'nun 179/2. Maddesine aykırı olarak açık bir şekilde dava konusu manevi tazminat miktarları belirlenmeden, Hakimin kendi takdirine göre paylaştırma yapılarak manevi tazminat takdir etmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
                  Bu yönden yapılacak iş; davacı vekiline süre verilerek, talep ettiği 25.000 YTL toplam manevi tazminatın eş ve çocuklar yönünden ayrı ayrı ne kadar talep edildiğini açıklattırmak ve bu miktarlar dikkate alınarak manevi tazminata karar vermekten ibarettir
               

  Davacı, murisinin iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili ile davalılardan Yaşar Büyük tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Hacer Pat tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava. iş kazası sonucu ölen işçinin hak sahiplerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.
  Mahkemece, yazılı şekilde maddi tazminat istemlerinin kurum gelirleri ile karşılandığından reddine, manevi tazminat istemlerinin de kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, bu sonuç aşağıdaki nedenler gereğince usul ve yasaya uygun bulunmuştur.
  1- Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçi olay günü davalılardan Selçuk Bahçekapılı' ya ait "hangar" işyerinin söküm-yıkım işinde taşeron Yaşar Büyük'ün işçisi olarak çalışmakta iken hangar çatısında zemine düşerek oluşan kazada hayatını kaybetmiştir.
  Mahkemece, Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2004/354 Esas sayılı dosyasında bulunan 25.1.2005 tarihli kusur raporu esas alınarak hüküm kurulmuş ve davacılar murisi 2/8 oranında kusurlu kabul edilmiştir. Borçlar kanunun 53. Maddesi gereğince Hukuk hakimi. Ceza Mahkemesinde sabit olan olgularla bağlı ise de bu kusur oranı ile bağlı değildir. Hükme dayanak alman kusur raporu görevsiz mahkemede alınmış bir rapor olup söz konusu ceza davası da kesinleşmemiştir. Bu nedenle yönteme uygun olmayan kusur raporunun görevli mahkemeyi bağlamayacağı ve Sosyal Güvenlik ilkeleri çerçevesinde incelenmesi gerektiği acıktır. Bu bakımdan insan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işveren, işyerinde, işçilerin sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanun'un 77. Maddesinin açık buyruğudur.
  İş kazasında doğan tazminat davalarının özelliği gereği, İş Kanun'un 77. Maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddeleri incelenmek suretiyle, işverenin işyerinde olması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri alınmadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelenmek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptanmalıdır.
  Mahkemece yapılacak iş, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman 3. Kişilik bilirkişi heyetine konuyu yeniden yukarıda açıklandığı biçimde inceletmek, verilen rapor dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
                  2- Davacı eş Emine ilhan kendi adına asaleten, çocukları adına vekaleyeten açtığı davada toplam 25.000 YTL manevi tazminat istemiş ise de, davacı eş Emine ile Çocukları Zekiye ve Furkan'ın her biri için istenilen manevi tazminat miktarları belli değildir. Bu halde, HUMK.'nun 179/2. Maddesine aykırı olarak açık bir şekilde dava konusu manevi tazminat miktarları belirlenmeden, Hakimin kendi takdirine göre paylaştırma yapılarak manevi tazminat takdir etmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
                  Bu yönden yapılacak iş; davacı vekiline süre verilerek, talep ettiği 25.000 YTL toplam manevi tazminatın eş ve çocuklar yönünden ayrı ayrı ne kadar talep edildiğini açıklattırmak ve bu miktarlar dikkate alınarak manevi tazminata karar vermekten ibarettir.
                  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan bozmayı gerekmektedir.
  O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 13.4.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ