• GERÇEK ÜCRETİN YAZILI DELİLLERLE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/962
  2014/8424
  11.04.2014
  İlgili Kanun / Madde
  5510S. SGK/80
     
  • GERÇEK ÜCRETİN YAZILI DELİLLERLE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  • İŞÇİNİN ÜCRETLERİNİN YARGI KARARAI İLE ÖDENMESİNDE İŞVERENİN İŞÇİYE YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEME NEDENİYLE PRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTULAMAYACAĞI
   
  ÖZETİ Kuruma ödenmesi gereken sigorta primlerinin hesabında gerçek ücretin/kazancın esas alınması gerekmekte olup hizmet tespiti davalarının kamusal niteliği gereği, çalışma olgusu her türlü kanıtla ispatlanabilmesine karsın ücret konusunda aynı genişlikte ispat serbestliği  söz  konusu  değildir ve değinilen maddelerde yazılı  sınırları  asan ücret alma iddialarının yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu bulunmakladır. Ücret tutarı maddede belinden sınırları aslığı takdirde, tespiti gereken gerçek ücretin; hukuksal geçerliliğe sahip olarak düzenlenmiş bulunmaları kaydıyla, sigortalının imzasını içeren aylık ücreti gösteren para makbuzları, banka kayıtları, ticari defter kayıtları, ücret bordroları gibi belgelerle kanıtlanması olanaklıdır. Yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar için tanık dinlenebileceği gibi, tespiti istenen miktar sınırı assa dahi varlığı  iddia edilen çalışmanın öncesine vc sonrasına ait yazılı delil başlangıcı sayılabilecek belgeler bulunuyorsa   tanık   dinlenmesi mümkündür
  5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin I. fıkrasının (a)/(I) alt bendindeki "ücretler" kavramı içme asıl ücretle birlikte fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi unsurlar da girmektedir. (3) numaralı alt bend gereğince, idare veya yargı makamları tarafından belirlenen ücretlerin prim hesabına esas alınabilmesi için bu tür kazançlara hak kazanmak yeterli olmamakta, işçilik alacaklarına ilişkin taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkta mahkemece verilen karar sonrasında işçiye (sigortalıya) ödeme yapılmış olması aranmakta, bu durumda, yargı kararı ile hak kazanılan ücret niteliğindeki kazançların primlerinin sigortalı payının infaz sırasında sigortalıya yapılan ödemeden düşülmesi işverenin Kuruma karşı prim yükümlülüğünü kaldırmadığı da dikkate alınmak suretiyle, ödemenin yapıldığı ayın prime esas kazanç matrahına dâhil edilmesi, hizmet akdi daha önceki bir tarihte sona erdiği takdirde ise yapılan ödemelerin çalışmanın geçtiği son ayın prime esas kazancında gözetilmesi gerekmektedir
   
               

  Dava, 10.1 1.2009-96.03.2010 ve I S.05.201 I -23.1 1.20 I 1 tarihleri arasında davalı işyerince yatırılması gereken prime esas kazanç tutarlarının net 1.250,00 TL olduğunun tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün. davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Barış Kılıç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra isin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun; 288. maddesinde, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri belir bir tutarı geçtiği takdirde senetle kanıtlanması gerektiği, bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri, ödeme veya borçlan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir sebeple belir  bir tutardan  aşağı  düşse bile senetsiz kani t laflamayacağı  bildirilmiş, 2X9. maddesinde, 2SS. madde uyarınca senetle kanıtlanması gereken konularda yukarıdaki hükümler hatırlatılarak karsı tarafın açık muvafakati durumunda tanık dinlenebileceği, 292. maddesinde de. senetle kanıtlanması /orunlu konularda yazılı bir delil başlangıcı varsa tanık dinlenebileceği açıklanarak delil başlangıcının, dava konusunun tamamen kanıtlanmasına yeterli olmamakla birlikte, bunun var olduğunu gösteren ve aleyhine sunulmuş olan tarafça verilen kağıt ve belgeler olduğu belirtilmiştir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 200 ve 202. maddelerinde de bu düzenlemeler korunmuştur.
  Kuruma ödenmesi gereken sigorta primlerinin hesabında gerçek ücretin/kazancın esas alınması gerekmekte olup hizmet tespiti davalarının kamusal niteliği gereği, çalışma olgusu her türlü kanıtla ispatlanabilmesine karsın ücret konusunda aynı genişlikte ispat serbestliği  söz  konusu  değildir ve değinilen maddelerde yazılı  sınırları  asan ücret alma iddialarının yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu bulunmakladır. Ücret tutarı maddede belinden sınırları aslığı takdirde, tespiti gereken gerçek ücretin; hukuksal geçerliliğe sahip olarak düzenlenmiş bulunmaları kaydıyla, sigortalının imzasını içeren aylık ücreti gösteren para makbuzları, banka kayıtları, ticari defter kayıtları, ücret bordroları gibi belgelerle kanıtlanması olanaklıdır. Yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar için tanık dinlenebileceği gibi, tespiti istenen miktar sınırı assa dahi varlığı  iddia edilen çalışmanın öncesine vc sonrasına ait yazılı delil başlangıcı sayılabilecek belgeler bulunuyorsa   tanık   dinlenmesi mümkündür. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu "nun 20.10.2010 gün ve 2010/10-480 F.sas - 2010/523 Karar, 20.10.2010 gün ve 2010/10-481 Esas - 2010/524 Karar. 20.10.2010 gün ve 2010/10-482 Esas -2010/525 Karar, 19.10.2011 gün vc 2011/10-608 Esas - 2011/649 Karar. 19.06.2013 gün ve 2012/10-1617 Esas - 2013/850 Karar sayılı ilamlarında da aynı görüş ve yaklaşım benimsenmiştir.
  Diğer taraftan davanın diğer yasal dayanağı olan 5510 sayılı Kanunun "Prime esas kazançlar1' baslığını taşıyan 80. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, 4/1 (a) maddesi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;
  I-).............

  3-) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı ali bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamının esas alınacağı öngörülmüştür.
  Buna göre, maddenin l/(b) bendinde sayılan istisnalara girmemesi koşuluyla hizmet akdi karşılığı elde edilen gelirlerden sigorta primi kesilmesi asıldır. Anılan Kanunun 3. maddesinde ücret, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutar olarak tanımlanmış, 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde de genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tular olarak taril edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin I. fıkrasının (a)/(I) alt bendindeki "ücretler" kavramı içme asıl ücretle birlikte fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi unsurlar da girmektedir. (3) numaralı alt bend gereğince, idare veya yargı makamları tarafından belirlenen ücretlerin prim hesabına esas alınabilmesi için bu tür kazançlara hak kazanmak yeterli olmamakta, işçilik alacaklarına ilişkin taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkta mahkemece verilen karar sonrasında işçiye (sigortalıya) ödeme yapılmış olması aranmakta, bu durumda, yargı kararı ile hak kazanılan ücret niteliğindeki kazançların primlerinin sigortalı payının infaz sırasında sigortalıya yapılan ödemeden düşülmesi işverenin Kuruma karşı prim yükümlülüğünü kaldırmadığı da dikkate alınmak suretiyle, ödemenin yapıldığı ayın prime esas kazanç matrahına dâhil edilmesi, hizmet akdi daha önceki bir tarihte sona erdiği takdirde ise yapılan ödemelerin çalışmanın geçtiği son ayın prime esas kazancında gözetilmesi gerekmektedir.
  Yukarıdaki yasal düzenleme ve açıklamalar ışığında dava değerlendirildiğinde, davacının yaptığı is, aldığı mesleki eğitim, işçi ve işveren sendikaları tarafından bildirilen emsal ücret ve tanık beyanlarına göre ücret tespiti yapılmış ise de; mahkemece. 1086 ve 6100 sayılı Kanunlar kapsamında inceleme ve araştırma yapılarak asgari ücretin üzerinde olduğu iddia edilen gerçek ücret hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde araştırılıp, belirlenmelidir.

  O hâlde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan Esbo Metal Mühendislik Çelik Konstrüksiyon İnş. İzolasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne iadesine. I 1.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ