• FESHİN ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/9486
  2015/10000
  26.05.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /18-21

   
     
  • FESHİN ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
  • ORGANİK BAĞ
  • DAVALI LAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NETLEŞTİRİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ Davalı şirket tarafından davacının iş akti 4857 sayılı Yasa'nın 19.maddesinde belirtilen şekil şartlarına uygun olarak feshedilmediğinden davacının işe iadesine ilişkin mahkeme kararı yerinde olup davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir
  Bununla birlikte davalı şirketin 10.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararının 17.maddesinde aynen, "mahalli idarelerin kendi kanunlarında yazılı görev ve yetkilerinden kanunen devredilebilir olanlarla ilgili her türlü mal ve hizmet alım iş ve işlemlerini yapmak" şeklinde karar alındığı, yine davalı şirketin hakim ortağının diğer davalı Büyükşehir Belediyesi olup  şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin baskın çoğunluğunun davalı Büyükşehir Belediyesince görevlendirildiği ve bu hali ile davalılar arasında açık bir organik bağın olduğu açıktır. Bu durumda davacının ne iş yaptığı açık bir şekilde belirlenmeli, davacının çalıştığı kafe ve sosyal tesislerin mülkiyet durumu ile davalı şirketin bu tesisleri işletme hakkına dair tüm kayıtlar ( encümen kararı, kira sözleşmesi vs) getirtilmeli ve neticesine göre davalılar arasındaki ilişkinin ne olduğu (asıl-alt işveren veya birlikte istihdam vs gibi)  açık bir şekilde belirlenmeli ve çıkacak sonuca göre bir karar verilmelidir
   
   
       
               
                 
  Dava Türü                           : İşe İade
                  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı Mersin Büyükşehir İmar Tic. A.Ş. tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
                  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
                  Davalı Belediye vekili, davacının belediye çalışanı olmadığı gibi belediye tarafından yapılan hizmet alım ihaleleri kapsamında bir çalışması da mevcut olmadığını, husumet itirazında bulunulduğunu; diğer davalı Şirket vekili ise davacının şirket nezdinde çalışmakta iken davacının iş akdinin bildirimli olarak feshedilip ihbar ve kıdem tazminatının ödendiğini, personel sayısının aşırı derecede fazla olduğu, bu sayının şirketin karşılayamayacağı derecede ekonomik külfete yol açtığı, şirketin daha az sayıda personelle işlemlerini yürütülebileceği tespit edilerek personel sayısının azaltılmasına karar verildiği, bu doğrultuda da bir kısım personelin iş akitleri, mağdur edilmeyecek şekilde ve tazminatları ile sosyal hakları da ödenerek feshedildiğini savunarak davanın reddini istemişlerdir.    Mahkemece, davalı şirketin Büyükşehir Belediyesine ait kafeleri kiralamak suretiyle işlettiği, davalı kurum ile davalı şirket arasında alt işveren - asıl işveren ilişkisinin bulunmadığı  davalı şirketin hakim ortağı ve yönetim kurulunda da ezici çoğunluğa sahip üyenin davalı Belediye olmasının sonucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle davalı Belediye hakkında ki davanın reddine feshin geçersizliği ile davacının davalı şirket nezdinde işe iadesi ile şirketin maddi sonuçlardan sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.
                  Davalı şirket tarafından davacının iş akti 4857 sayılı Yasa'nın 19.maddesinde belirtilen şekil şartlarına uygun olarak feshedilmediğinden davacının işe iadesine ilişkin mahkeme kararı yerinde olup davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.
                  Dosya içeriğinden de anlaşıldığı üzere davalı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile davalı Mersin Büyükşehir İmar İnş...AŞ arasında herhangi bir hizmet alım sözleşmesi bulunmamaktadır.
                  Bununla birlikte davalı şirketin 10.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararının 17.maddesinde aynen, "mahalli idarelerin kendi kanunlarında yazılı görev ve yetkilerinden kanunen devredilebilir olanlarla ilgili her türlü mal ve hizmet alım iş ve işlemlerini yapmak" şeklinde karar alındığı, yine davalı şirketin hakim ortağının diğer davalı Büyükşehir Belediyesi olup  şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin baskın çoğunluğunun davalı Büyükşehir Belediyesince görevlendirildiği ve bu hali ile davalılar arasında açık bir organik bağın olduğu açıktır. Bu durumda davacının ne iş yaptığı açık bir şekilde belirlenmeli, davacının çalıştığı kafe ve sosyal tesislerin mülkiyet durumu ile davalı şirketin bu tesisleri işletme hakkına dair tüm kayıtlar ( encümen kararı, kira sözleşmesi vs) getirtilmeli ve neticesine göre davalılar arasındaki ilişkinin ne olduğu (asıl-alt işveren veya birlikte istihdam vs gibi)  açık bir şekilde belirlenmeli ve çıkacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
                  Mahkemece, eksik araştırmaya dayalı yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmiş olması bozma nedenidir.
                  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istek halinde davacı ve davalı şirkete iadesine, 26.05.2015 tarihinde oybirliğiyle KESİN olarak  karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ