• FESHİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI OLMAS

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/23633
  Karar No. 2010/9424
  Tarihi: 05.04.2010                     

  l FESHİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI OLMASI

  ÖZETİ: Dosyada mevcut deliller birlikte değerlendirildiğinde, davacı eyleminin, hata sonucu müşteriye eksik akaryakıt vermekten ibaret olduğu, davacının, karar gerekçesinde değinildiği üzere, işverenin güvenini kötüye kullanmak, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bir davranışının bulunmadığı, davacının eksik akaryakıt bedelini kendisinin aldığına dair iddia bulunmadığı gibi bu konuda dosya içinde bir bilginin de mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili tutanak içeriği incelendiğinde, eksik verilen akaryakıt bedelinin 3,20 TL olduğu da göz önüne alındığında, yapılan bir hesap hatası sonucunda, davacının iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshedilmesi, ölçülülük ilkesi ile bağdaşmadığı gibi bu gibi hallerin iş hukuku disiplini tarafından himaye görmesi de beklenemez. Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin, Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunda da belirtildiği üzere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini gerektirir şekilde sonlandığı kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile red hükmü kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.A.Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, 1994 - 20.11.2005 tarihleri arasında davalı işyerinde akaryakıt pompacısı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin, haksız olarak, davalı tarafça feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı vekili, duruşmadaki beyanlarında, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, "Davacının davalı şirkete ait Erenköy Kozyatağı Benzin İstasyonunda 7-8 yıl aralıksız olarak asgari ücretle çalıştığını, 2005 yılında bir müşteriye eksik benzin verdiğinin şikayet edildiği yapılan inceleme sonunda benzini eksik verdiğinin tespit edilerek tutanak düzenlendiği ve işveren tarafından iş akdinin bu nedenle feshedildiği toplanan delililer ile anlaşılmıştır.
  Davacının şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul II Müdürlüğü'nün 5521 SY. uyarınca soruşturma yaparak davacının 23.05.1998-20.11.2O05 tarihleri arasında çalıştığının işveren tarafından iş akdinin bildirimsiz sona erdirilmesinin tevsik edilmemesi sebebi ile işverenlik tarafından yapıldığının kabulü ile 8 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ile çalışma süresine göre kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğinin tespit edilerek mahkememize bildirilmiş ve iş müfettişince düzenlenen soruşturma evrakı aksi sabit oluncaya kadar geçerli ise de davalı tarafın dosyaya sunmuş olduğu 20.11.2005 tarihli tanık beyanları ile doğruluğu kanıtlanan tutanaklar şahsi dosya nazara alındığında iş müfettişinin soruşturma evrakının aksinin kanıtlandığı kanaatine varılmıştır.
  Davacının iş akdinin müşteriye eksik benzin vermesi, müşterinin şikayeti üzerine yapılan inceleme sonunda eksik benzin verdiğinin tespit edilmesi sebebi ile işveren tarafından feshedildiği tutanaklar ve tanık anlatımları ile sübuta ermiş olup 4857 SY'nın 25/II-e maddesi işçinin işverenin güveninin kötüye kullanmak, doğruluk ve bağlılıkla uymayan davranışları işveren yönünden haklı fesih sebebi kabul etmiş olduğundan ve davacının iş akdi güveni kötüye kullanmak doğruluk ve bağlılıkla uymayan davranışta bulunmaktan feshedildiğinden işveren fesihte haklıdır.Haklı fesih halinde işveren tarafından işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceğinden davacının açmış olduğu kıdem ve ihbar tazminatı talepli davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Davacının sigorta primleri Kayalar İnşaat'tan ödenmiş ise de Kapet İnşaat Petrol Sanayi A.Ş'de çalıştığı iş müfettişlerinin incelemesi davalı tarafın açık kabulü ile anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin işin icra edildiği işverene karşı açılması gerektiğinden husumet yönünden Kapet aleyhine açılan davada usulsüzlük görülmemiştir." gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmişse de, gerek dosya içeriğinde mevcut tutanak, gerekse davalı tanıklarının beyanlarından, davacının, bir müşteriye eksik akaryakıt verdiğinin tespit edilmesi üzerine iş sözleşmesinin feshedildiği, davacı tarafından yapılan savunmada, yanlış hesap yapması sonucunda müşteriye eksik benzin verdiğini beyan ettiği anlaşılmaktadır.
  Dosyada mevcut deliller birlikte değerlendirildiğinde, davacı eyleminin, hata sonucu müşteriye eksik akaryakıt vermekten ibaret olduğu, davacının, karar gerekçesinde değinildiği üzere, işverenin güvenini kötüye kullanmak, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bir davranışının bulunmadığı, davacının eksik akaryakıt bedelini kendisinin aldığına dair iddia bulunmadığı gibi bu konuda dosya içinde bir bilginin de mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili tutanak içeriği incelendiğinde, eksik verilen akaryakıt bedelinin 3,20 TL olduğu da göz önüne alındığında, yapılan bir hesap hatası sonucunda, davacının iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshedilmesi, ölçülülük ilkesi ile bağdaşmadığı gibi bu gibi hallerin iş hukuku disiplini tarafından himaye görmesi de beklenemez. Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin, Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunda da belirtildiği üzere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini gerektirir şekilde sonlandığı kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile red hükmü kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesini, 05.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ