• FESHİN HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ OLMASI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/291
  2011/785
  16.09.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
     
  • FESHİN HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ OLMASI
   
    ÖZETİ Mahkeme her ne kadar İş Yasasının 25. maddesindeki işverenin haklı nedenle fesih hakkının doğmuş olduğu sonucuna varmış ise de, davacının uygun görülmeyen davranışlarından dolayı kınama cezaları verildiği, son kınama cezasına konu olaydan sonra haklı nedenle feshi gerektirir herhangi bir davranışının kanıtlanmadığı anlaşıldığından aynı eylem nedeni ile kınama cezası ve fesih gibi iki ayrı yaptırım uygulanması doğru olmaz  
                 


  DAVA                                   : Davacı,  feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
                                       Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Sızıroğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı iş aktinin haksız olarak feshedildiğini belirterek işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı iş aktinin işçinin uyumsuz ve disiplinsiz hareketleri nedeni ile haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme davacının davalıya disiplinsiz hareketleri ile zarar verdiğini, davacının işine son verilmesinin haklı olduğunu belirterek davanın reddine karar vermiştir.
  Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden işçinin koruma güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, uygun olmayan davranışları nedeni ile hakkında tutanaklar tutulduğu, savunmasının alındığı,  hakkında iki kınama cezası uygulandığı anlaşılmıştır.
  Mahkeme her ne kadar İş Yasasının 25. maddesindeki işverenin haklı nedenle fesih hakkının doğmuş olduğu sonucuna varmış ise de, davacının uygun görülmeyen davranışlarından dolayı kınama cezaları verildiği, son kınama cezasına konu olaydan sonra haklı nedenle feshi gerektirir herhangi bir davranışının kanıtlanmadığı anlaşıldığından aynı eylem nedeni ile kınama cezası ve fesih gibi iki ayrı yaptırım uygulanması doğru olmaz.
  Bu nedenle feshin haklı nedene dayandığının kabulü isabetli değilse de, davacının davranışlarının işin yürütümünü bozucu nitelikte olması nedeniyle feshin geçerli sebebe dayanması karşısında, davacının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan kararın bu gerekçe ile ONANMASINA aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 16/09/2011 gününde oy birliği ile karar verildi.
    
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ