• FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/4429
  2008/6641
  28.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41
     
  • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davacı isçi iki gün çalıştıktan sonra üçüncü gün çalışmayarak dinlenmektedir. Bu çalışma sekimde ayın her haftasında farklı çalışılmakta, örneğin dört gün çalışılan ayın üçüncü haftasında 45 saat aşılmadığından fazla mesai gerçekleşmemektedir. Bu nedenle davacının çalışması her hafta için ayrı ayrı belirlenmeli, fazla çalışma süresi haftalık olarak belirlendikten sonra çalıştığı hafta sayısı kadar hesap yapılmalıdır. Yazılı şekilde aylık çalışmanın fazla olarak tespiti ve sonra ortalama haftalık çalışma süresinin nazara alınması yerinde değildir..
               

  DAVA                        : Davacı, fazla mesai ile vardiya priminin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbas tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının dayandığı günlük çalışma seklini ve giriş çıkış saatlerini gösteren puantajlar dosyada bulunmamaktadır. Bu puantajlar celbedilmeden birinci dosyanın davacısı olan davacı tanığının beyanına göre çalışma saatlerinin belirlenmesi hatalıdır.
  Kabule göre ise;
  3-Davalı işveren davacıya fazla mesai ve vardiya prim alacağının Ödendiğini savunmaktadır. Bugün seri halde incelemesi yapılan dosyalardan Güngör Yüksele ait dosyada da ödeme belgelerinin mevcut olduğu görülmüştür. Her davacı için fazla mesai ve vardiya primi ödenmesine dair ödeme belgeleri istenerek dosyasına konulmalıdır. Dairemizin bu konudaki yerleşmiş içtihadı gereğince ihtirazı kayıtsız fazla mesai ve vardiya pirimi ödenen aylar hesaba dâhil edilmeden diğer aylar için anılan alacaklar hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
  4-Davacının 12 saatlik çalışmasından bir saat ara dinlenme mahsup edilmiştir. Yaptığı görevin niteliğine göre bir buçuk saat ara dinlenme yaptığı kabul edilmelidir.
  5-Davacı isçi iki gün çalıştıktan sonra üçüncü gün çalışmayarak dinlenmektedir. Bu çalışma sekimde ayın her haftasında farklı çalışılmakta, örneğin dört gün çalışılan ayın üçüncü haftasında 45 saat aşılmadığından fazla mesai gerçekleşmemektedir. Bu nedenle davacının çalışması her hafta için ayrı ayrı belirlenmeli, fazla çalışma süresi haftalık olarak belirlendikten sonra çalıştığı hafta sayısı kadar hesap yapılmalıdır. Yazılı şekilde aylık çalışmanın fazla olarak tespiti ve sonra ortalama haftalık çalışma süresinin nazara alınması yerinde değildir.



  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.3.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ