• FAZLA ÇALIŞMANIN 270 SAATLİK KISMININ AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLMASININ KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/51330
  2014/717
  21.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/41
     
  • FAZLA ÇALIŞMANIN 270 SAATLİK KISMININ AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLMASININ KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.
              Somut olayımızda, taraflar arasında imzalanan hizmet sözleşmesinde aylık ücretin içinde fazla mesai ücretinin de olduğu kararlaştırıldığından ve davacının ücretinin bordrodan brüt 4841,45 TL olduğu anlaşıldığından bilirkişi raporuda hesaplanan fazla mesai süresinden yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin indirilmesiyle kalan fazla mesai süresi üzerinden alacağın hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup hükmün bozulması gerekmiştir.
   
   
               

  DAVA :Davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Altın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı işçi,  fazla mesai dışında tüm haklarının ödendiğini, imzalattırılan ibranamede fazla mesai ücretinin de ödendiği belirtilmiş ise de, fazla mesai ücretinin ödenmediğini, mesai saatlerinin imza defteri ile sabit olduğunu  ileri sürerek,   fazla mesai ücreti alacağının ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı işveren, davacının çalışması karşılığı tüm haklarının kendisine ödenerek ibraname alındığını, ibranameyi okuyarak ve özgür iradesi ile imzaladığını, hak ettiği alacakların bordroda gösterilerek ödendiğini  savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,  davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Karar, davalı tarafından temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre,  davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.
              Somut olayımızda, taraflar arasında imzalanan hizmet sözleşmesinde aylık ücretin içinde fazla mesai ücretinin de olduğu kararlaştırıldığından ve davacının ücretinin bordrodan brüt 4841,45 TL olduğu anlaşıldığından bilirkişi raporuda hesaplanan fazla mesai süresinden yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin indirilmesiyle kalan fazla mesai süresi üzerinden alacağın hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup hükmün bozulması gerekmiştir.
              F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı  nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ