• FAZLA ÇALIŞMADA TAKTİRİ İNDİRİM

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/5265
  2009/19075
  02.07.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
     
  • FAZLA ÇALIŞMADA TAKTİRİ İNDİRİM
  • İNDİRİM NEDENİYLE RED EDİLEN KISMA İLŞKİN VEKALET ÜCRETİ
    ÖZETİ: Gerçekten bir işçinin uzun süre ve her gün aynı şekilde günlük çalışma süresinin üzerinde fazla çalışma yapması hayatın olağan akışına uygun düşmez. Fazla çalışma ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da, Yargıtay'ın yapılmasını öngördüğü indirimi çalışma süresinden indirim olarak algılamak gerekir. Fazla çalışma ücretinden indirim; takdiri indirim yerine kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Ancak, fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir  
               

  DAVA                         :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, hafta tatili, fazla çalışma alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
         Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi U.Ocak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Davacı işçinin istek konusu süre içinde fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.
  Fazla çalışmaların ve hafta tatili çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay'ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır.(Yargıtay, 9 HD. 18.7.2008 gün 2007/25857 E. 2008/ 20636 K. Yargıtay 9.HD.28.4.2005 gün 2004/24398 E, 2005/14779 K. Ve Yargıtay 9.HD 9.12.2004 gün 2004 11620 E, 2004/27020 K) Gerçekten bir işçinin uzun süre ve her gün aynı şekilde günlük çalışma süresinin üzerinde fazla çalışma yapması hayatın olağan akışına uygun düşmez. Fazla çalışma ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da, Yargıtay'ın yapılmasını öngördüğü indirimi çalışma süresinden indirim olarak algılamak gerekir. Fazla çalışma ücretinden indirim; takdiri indirim yerine kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Ancak, fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
  Somut olayda hesaplama tamamen tanık beyanlarına dayanmış olmakla hesaplanan fazla çalışma ve hafta tatili ücretinden indirime gidilmesi gerekirken tamamının hüküm altına alınması hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
  2- Davalı, dava açılmasından sonra davacı hesabına 1.500 TL para yatırmıştır. Mahkemece yatırılan miktar yıllık izin ve hafta tatili alacağından mahsup edilerek hüküm kurulmuştur.
  Yıllık izin ve hafta tatili alacakları ayrı nitelikte alacaklar olup öncelikle bu iki talep hakkında ayrı ayrı hüküm kurulmalıdır.
  3- Davalının ödemesi dava şamasından sonra gerçekleştiğinden, davacının dava açılmasına sebebiyet verdiği anlaşıldığından kısmi yatırılan miktar nedeniyle davalı lehine vekalet ücreti verilmesi yersizdir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ