• FAZLA ÇALIŞMA VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMEMESİ   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/40188
  2008/119
  12.02.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/24
     
  • FAZLA ÇALIŞMA VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMEMESİ
  • İŞÇİLERİN İŞYERİNDEN AYRILMALARI
  • EYLEMLİ OLARAK HAKLI FESİH
  • KIDEM TAZMİNATI

   
    ÖZETİ: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre 3.7.2006 tarihinde bir kısım işçiler ile işveren yetkilileri arasında ücret ve çalışma saatleri konusunda tartışma olmuş ve fazla çalışma ile diğer bir kısım işçilik alacakları ödenmeyen işçiler işyerinden ayrılmışlardır. Davalı işveren tarafından 3.7.2006 tarihinde davacının iş sözleşmesinin feshedildiği konusunda somut bir delil bulunmamaktadır. Davacı işçinin ödenmeyen hakları sebebiyle işyerinden ayrılması, 4857 sayılı İş Kanununun 24 /II- e bendi uyarınca eylemli olarak haklı biçimde sözleşmesinin feshi olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda davacı işçinin kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerinde ise de, ihbar tazminatına hak kazanılmasına imkan bulunmamaktadır
               

  DAVA                         :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık ücretli izin parası,
  hafta, bayram ve genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK’nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işçi, açmış olduğu bu davada ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur. Davalı işveren ise davacı işçinin işyerinde diğer işçilerle birlikte yasaya aykırı şekilde işi bıraktığını ve bu konuda savunma vermediğini belirterek haklı olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, davalı işveren yetkilisinin "gözü kesen çalışsın, kesmeyen gitsin" şeklindeki beyanı üzerine iş sözleşmesinin işverence sona erdirildiği gerekçesiyle isteklerin kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre 3.7.2006 tarihinde bir kısım işçiler ile işveren yetkilileri arasında ücret ve çalışma saatleri konusunda tartışma olmuş ve fazla çalışma ile diğer bir kısım işçilik alacakları ödenmeyen işçiler işyerinden ayrılmışlardır. Davalı işveren tarafından 3.7.2006 tarihinde davacının iş sözleşmesinin feshedildiği konusunda somut bir delil bulunmamaktadır. Davacı işçinin ödenmeyen hakları sebebiyle işyerinden ayrılması, 4857 sayılı İş Kanununun 24 /II- e bendi uyarınca eylemli olarak haklı biçimde sözleşmesinin feshi olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda davacı işçinin kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerinde ise de, ihbar tazminatına hak kazanılmasına imkan bulunmamaktadır. Mahkemece ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde talebin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMZSINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ