• FAZLA ÇALIŞMA   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/12649
  2009/20203
  07.07.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/41
     
  • FAZLA ÇALIŞMA
  • İKİ VARDİYA HALİNDE HAFTADA ALTI GÜN ÇALIŞMA
  • HAFTA TATİLİ ALACAĞINDAN YAPILAN BEŞTE BİRLİK İNDİRİMİN AZ OLMASI
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davalı işyerinde; 05.00-14.00,12.00-21.00 saatleri arası çift vardiya halinde çalışma yapılmaktadır. Buna göre davacının haftanın altı günü bir saatlik ara dinlenme süresi de düşüldüğünde günde 8 saat çalıştığı dolayısıyla haftada 48 saat çalışmasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla davacının fazla mesai ücreti alacağı haftada 3 saat üzerenden hesaplanması gerekirken 6 saat üzerinden yapılan hesaplamaya itibar edilmesi hatalıdır
  Mahkemece hafta tatili ücret alacağından 1/5 oranındaki hakkaniyet indirimi az olup daha fazla oranda indirim yapılmalıdır
   
               

  DAVA                                 :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil, izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı Milli Savunma Bakanlığı Ankara Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı işçi fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti isteğinde bulunmuş, mahkemece talebin kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davalı işyerinde; 05.00-14.00,12.00-21.00 saatleri arası çift vardiya halinde çalışma yapılmaktadır. Buna göre davacının haftanın altı günü bir saatlik ara dinlenme süresi de düşüldüğünde günde 8 saat çalıştığı dolayısıyla haftada 48 saat çalışmasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla davacının fazla mesai ücreti alacağı haftada 3 saat üzerenden hesaplanması gerekirken 6 saat üzerinden yapılan hesaplamaya itibar edilmesi hatalıdır.
  3- Mahkemece hafta tatili ücret alacağından 1/5 oranındaki hakkaniyet indirimi az olup daha fazla oranda indirim yapılmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ