• FAZLA ÇALIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/178
  Karar No. 2009/12322
  Tarihi: 04.05.2009                     

  l  FAZLA ÇALIŞMA
  l İHTİRAZİ KAYIT KONULMADAN ÖDENEN AYLAR İÇİN HESAPLANAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanmış uygulanmasına göre fazla mesai alacağı ihtirazi kayıtsız fazla mesai ücreti ödenen aylar için hesaplanamaz. Hükme esas alınan raporda toplam alacaktan ödenen fazla mesailer indirilerek kalanının kabulüne karar verilmiştir. Davacının bu ödemelere itirazı yoktur. Bu durumda fazla mesai ücreti ödenen ayların hesaba dahil edilmemesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davacı iki gün çalışmakta izliden üçüncü gün dinlenmekle ve bu periyotta çalışmasına devam etmektedir. Bu nedenle ayın ilk üç haftasında çalışma günleri birbirinden farklıdır. Böyle olunca her üç hartada fiilen çalışılan günler ve dolayısı ile fazla çalışma saatleri de birbirinden farklı olmaktadır. Hükme esas alman bilirkişi raporunda ay, aynı şekilde çalışılan iki haftadan ibaret kabul edilmiş, fiilen en az çalışılan ayın üçüncü haftası nazara alınmamıştır. Ayın en az çalışılan üçüncü haftası için ayrıca bir değerlendirme yapılmadan sonuca gidilmesi yerinde değildir.
  3-Dairemizin kararlılık kazanmış uygulanmasına göre fazla mesai alacağı ihtirazi kayıtsız fazla mesai ücreti ödenen aylar için hesaplanamaz. Hükme esas alınan raporda toplam alacaktan ödenen fazla mesailer indirilerek kalanının kabulüne karar verilmiştir. Davacının bu ödemelere itirazı yoktur. Bu durumda fazla mesai ücreti ödenen ayların hesaba dahil edilmemesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  Dairemizin 2006/32261 Esas, 2007/18990 karar sayılı kararı ve kökleşmiş uygulaması da bu şekildedir,
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ