• FAZLA ÇALIŞMA

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/21224
  2014/1266
  30.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K. /41
     
  • FAZLA ÇALIŞMA
  • FAZLA ÇALIŞMADAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Fazla çalışma miktarlarının uzun bir süre için hesaplanması ve tanık beyanları ile ispatı halinde Yargıtay'ca hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı bir uygulama halini almıştır. Zira uzun süre ara vermeksizin izin kullanmaksızın fazla çalışma yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır.
   
               

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince  istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm ve davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
              2-Davacı, davalı firmaya ait işyerinde 11.9.2003'den itibaren garson olarak çalışmaya başladığını, iş akdinin haksız şekilde davalı tarafından 26.8.2007 günü feshedildiğini bildirerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili ve eksik ödenen ücret alacaklarının tahsilini istemiştir.
              Davalı cevabında, davacının iş yerinin eklentisi olan lojmanda başka bir işçiye küfür ederek sataşması ve olayın  büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iş akdinin haklı olarak feshedildiğini bildirerek davanın  reddini savunmuştur.
              Mahkemece davacının personel lojmanında başka bir işçiyle kavga edip  yumruklaşması nedeniyle  iş akdinin işverence  haklı nedenle feshedildiği  gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine, hafta tatili alacağının ispatlanamaması nedeniyle reddine, fazla çalışma ücreti ile ücret alacağının kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Mahkemece tanık beyanları gözetilerek bilirkişi tarafından hesaplanan fazla çalışma ücreti hüküm altına alınmıştır.
              Fazla çalışma miktarlarının uzun bir süre için hesaplanması ve tanık beyanları ile ispatı halinde Yargıtay'ca hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı bir uygulama halini almıştır. Zira uzun süre ara vermeksizin izin kullanmaksızın fazla çalışma yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır.
              Somut olayda, bilirkişi tarafından hesaplanan fazla çalışma alacağından hakkaniyet indirimi yapılmaksızın hesaplanan miktarın aynen tahsiline karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.
              SONUÇ; Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 30.1.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ