• FARKLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/26491
  2011/16982
  07.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  1475.S.İşK/14
     
  • FARKLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA
  • İŞYERLERİ ARASINDA ORAGANİK BAĞIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   
    ÖZETİ Davacı, davalı Fertil Kimya şirketine ait işyerinde çalıştığını belirtmiştir. Dosya içeresindeki SSK hizmet cetveline göre davacının çalıştığını iddia ettiği dönemde dava dışı ADS firmasında çalıştığı anlaşılmıştır. Mahkemece davalı Fertil ile dava dışı ADS firmasının ticari sicil kayıtları dosyaya getirtilmelidir. Her iki firma arasında organik bir bağ bulunup bulunmadığı, işyeri devrinin söz konusu olup olmadığı araştırılarak bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  
               


  DAVA                                   :Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, husumet nedeniyle davayı reddetmiştir.
                                       Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:                                                               
  Davacı, davalıya ait işyerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek işçilik alacağı talep etmiştir.
  Davalı, davacının işvereni olmadığını belirterek husumet itirazında bulunarak davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece davacının, davalı şirkette çalışmasının bulunmadığı, başka bir şirkette çalıştığı, bu iki şirket arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunmadığı belirtilerek davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir.
  Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.
  Davacı, davalı Fertil Kimya şirketine ait işyerinde çalıştığını belirtmiştir. Dosya içersindeki SSK hizmet cetveline göre davacının çalıştığını iddia ettiği dönemde dava dışı ADS firmasında çalıştığı anlaşılmıştır. Mahkemece davalı Fertil ile dava dışı ADS firmasının ticari sicil kayıtları dosyaya getirtilmelidir. Her iki firma arasında organik bir bağ bulunup bulunmadığı, işyeri devrinin söz konusu olup olmadığı araştırılarak bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ