• EMEKLİ SANDIĞI YASASINA GÖRE BAĞLANAN AYLIĞIN İPTALİ

  İlgili Kanun / Madde
  5434 S.ESK/1

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
                                                         
  Esas No. 2009/15802
  Karar No. 2009/18225
  Tarihi: 08.12.2009                     
   
  l  EMEKLİ SANDIĞI YASASINA GÖRE BAĞLANAN AYLIĞIN İPTALİ
  l  GÖREV
  l  İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

  ÖZETİ: Davacının 5434 sayılı Yasa uyarınca bağlanmış olan emekli aylığının, 5335 sayılı Yasanın 30. maddesi uyarınca kesilmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın, yukarıda sıralanan düzenlemeler ışığında idari yargıda çözümlenmesi gerektiği yönü gözetilmeksizin, davanın esasına girilerek karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir

  DAVA: Davacı, 5434 sayılı Yasa uyarınca bağlanmış olan emeklilik aylığının kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptaliyle, yeisi/, aylık ödemeleri nedeniyle 42.728,43 TL borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Ercan Turan-tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  5510 sayılı Yasanın Geçici 4. maddesinde, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre; aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 08/02/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun l'nci maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için belirtilmiş olan şartlat haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunur. Ancak, 5 ilâ 10 yıl arasında fiili hizmet süresi olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim aylığı almakta olanların, aylık ve diğer ödemeleri, bu Kanunun 32'nci, 34'ncü ve 37'nci maddelerindeki şartlan haiz oldukları müddetçe devam edilir.
  Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır..." hükmüne yer verilmiştir.
  Davacının 5434 sayılı Yasa uyarınca bağlanmış olan emekli aylığının, 5335 sayılı Yasanın 30. maddesi uyarınca kesilmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın, yukarıda sıralanan düzenlemeler ışığında idari yargıda çözümlenmesi gerektiği yönü gözetilmeksizin, davanın esasına girilerek karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir,
  O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 08.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ