• DÖRT AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRENİN KIDEME EKLENMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/828
  2008/6866
  31.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21
     
  • DÖRT AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRENİN KIDEME EKLENMESİ
  • FAİZİN İŞE BAŞLATILMAMA YADA BİR AYLIK SÜRENİN DOLMASINDAN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ
    ÖZETİ: Feshin geçersizliğine ve ise iadeye karar vermekle is sözleşmesinin kesintisiz devam ettiği ve ise başlatmama halinde feshin bu tarihte gerçekleştiği kabul edilmelidir. İşveren açıkça ise bağlatmama iradesini ortaya koymamış ise fesih tarihi bir aylık ise başlatma süresinin sona erdiği tarihtir. Ancak yasanın düzenlemesi gereği ücret ve diğer yasal hakların ödenmesine karar verilen 4 aylık süre; ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin ve kıdemli isçiliği teşfik prim alacağının hesabında nazara alınması gerekmektedir.
               

  DAVA                         :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fark boşta geçen süre, fark ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücretlerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Feshin geçersizliğine ve ise iadeye karar vermekle is sözleşmesinin kesintisiz devam ettiği ve ise başlatmama halinde feshin bu tarihte gerçekleştiği kabul edilmelidir. İşveren açıkça ise bağlatmama iradesini ortaya koymamış ise fesih tarihi bir aylık ise başlatma süresinin sona erdiği tarihtir. Ancak yasanın düzenlemesi gereği ücret ve diğer yasal hakların ödenmesine karar verilen 4 aylık süre; ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin ve kıdemli isçiliği teşfik prim alacağının hesabında nazara alınması gerekmektedir.
  Somut olayda yukarıda açıklandığı üzere kıdem tazminatına fesih tarihi olan ise başlatmama tarihi yerine geçersiz sayılan ilk fesih tarihine dört aylık sürenin eklenmesi ile bulunan tarihten itibaren faize karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.3.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ