• DOKTOR ÖNLÜĞÜ GİYEREK HASTALARA BAKIM YAPMA

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/36443
  2009/16154
  08.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  • DOKTOR ÖNLÜĞÜ GİYEREK HASTALARA BAKIM YAPMA
  • USULSÜZ EYLEM
  • GEÇERLİ FESİH
    ÖZETİ: - Somut olayda, dosya içeriğinden, davacı işçinin, doktor önlüğü giyerek hastalara pansuman yaptığı anlaşılmaktadır. Davacının eylemi, haklı feshi gerektirmemekle birlikte, doktor gözetiminde icra edilmiş olsa dahi usulsüz olup davalı işveren açısından geçerli fesih nedeni oluşturmaktadır. Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabul yönünde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               


  DAVA                         :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı vekili, davacının birim yöneticisine haber vermeden 3.1.2008 tarihinde işe gelmediğini, davacının hiçbir eğitim ve yetkisi olmadan doktor önlüğü giyerek hastanenin 4.katındaki genel cerrahi servisinde çalıştığını ve daha ileri giderek Dr. Latif Kızılkanat'ın hastalarının pansumanlarını açtığını ve tazelediğini, bu durumun başhemşire ve servis hemşirelerinin imzası ile hastane yönetimine bildirildiğini, hastane yönetiminin de hem hastaneden hizmet alan hastaların sağlıklarını hem de işin güvenliğini ve güvenirliğini tehlikeye attığından iş akdinin derhal feshine karar verildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının feshe sebep gösterilen eylemlerinin doktor gözetiminde ve doktorun talimatları doğrultusunda yardımcı hizmetler mahiyetinde olduğu göz önünde bulundurularak davacının iş akdinin feshinin 4857 Sayılı yasanın emredici hükümlerine aykırı olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Somut olayda, dosya içeriğinden, davacı işçinin, doktor önlüğü giyerek hastalara pansuman yaptığı anlaşılmaktadır. Davacının eylemi, haklı feshi gerektirmemekle birlikte, doktor gözetiminde icra edilmiş olsa dahi usulsüz olup davalı işveren açısından geçerli fesih nedeni oluşturmaktadır. Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabul yönünde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle:
  1-) Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) Davanın REDDİNE,
              3-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              4-) Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı (30.30 ) YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 575 YTL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 08.06.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ